Ajut de minimis a la diversificació de cultius per a parcel·les de presseguer i nectariner afectades pel virus de la sharka tipus M


Termini

Del 6 d’octubre al 7 de novembre de de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Aquesta subvenció està adreçada a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’explotacions en què s’ha obligat a arrencar i destruir plantacions de presseguer i nectariner afectats pel virus de la sharka tipus M durant  l’any 2019 en endavant.

Què subvenciona?

Les parcel·les on es realitzi la replantació objecte de subvenció han de ser aquelles on s’ha detectat la presencia del virus de la sharka M, i aquelles contigües, que disposin de l’acta oficial d’arrencada dels arbres a partir de l’any 2019.

Es considera despesa subvencionable la compra de planter o llavor. Respecte de la infraestructura de reg i emparrat, únicament se subvencionen les despeses relatives a la compra del material necessari.

Queden excloses de subvenció les despeses d’instal·lació del reg i les despeses del transport tant de planter o llavor com del material de reg i emparrat.

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte de l’ajut com a màxim el 15 de desembre de 2022, i les actuacions s’han de justificar com a molt tard el 20 de gener de 2023 perquè es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les actuacions subvencionables.

Quina quantitat em poden donar?

  • En el cas dels costos d’adquisició de planters, llavors: fins a un màxim del 50% de la despesa.
  • En el cas dels costos d’adquisició d’equips de reg i emparrat: fins a un màxim del 50% de la despesa.
  • En tots els casos, l’import màxim de l’ajut no podrà superar els 5.000 euros per hectàrea de la nova superfície plantada.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç.

Normativa relacionada 

RESOLUCIÓ ACC/2963/2022, de 29 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la diversificació de cultius per a les parcel·les de presseguer i nectariner arrencades per estar afectades pel virus de la sharka tipus M, corresponents a 2023 (ref. BDNS 651388).

ORDRE ACC/139/2021, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases dels ajuts de minimis a la diversificació de cultius per a les parcel·les de presseguer i nectariner arrencades per estar afectades pel virus de la sharka tipus M. (DOGC  núm.  8446  publicat el  30/06/2021)

Resum detalls

Ajut de minimis a la diversificació de cultius per a parcel·les de presseguer i nectariner afectades pel virus de la sharka tipus M

Dates
Del 06/10/2022 al 07/11/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural