Subvencions per a la contractació de persones en situació de major vulnerabilitat


Termini

Del 3 de novembre al  29 de desembre 2023, a les 15:00h

Qui ho pot sol·licitar?

 • – Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
 • – Les cooperatives de treball associat.
 • – Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.
 • – Corporacions de dret públic

Què subvenciona?

És subvencionable la modalitat de contracte indefinit, d’acord amb la normativa laboral vigent. Per a aquesta convocatòria s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària.

Els contractes s’han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya. No seran subvencionables els contractes subscrits a temps parcial o fixos discontinus. No es considera contracte a temps parcial la reducció de jornada per cura de fills o familiars a càrrec prevista a l’Estatut dels Treballadors, sempre que el contracte s’hagués celebrat a temps complet. No seran subvencionables les substitucions, d’acord amb la base 5.1.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Els contractes subvencionables s’hauran de subscriure en les categories professionals 3 a 11.

Aquestes condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa, i comprèn el període de contractació fins, com a màxim, 28 de desembre de 2024, així com un període de permanència posterior de 24 mesos en la contractació, d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Les persones destinatàries finals de l’ajut són:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat ( destinatàries de la renda garantida de ciutadania, en situació de violència masclista, que siguin mares de famílies monoparentals, amb situació de discapacitat reconeguda legalment, desocupades no perceptores de prestació).
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més (en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.
 •  Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més (les persones que no tinguin la nacionalitat de cap dels estats de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o del Regne Unit).

Altres requisits:

 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades, tant si estan en situació d’alta com de suspensió, i han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.
 • Tots els requisits i les condicions previstes en aquest article s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.
 • La selecció de les persones destinatàries la realitzarà la persona o entitat beneficiària mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà de selecció que consideri adient. En el cas del col·lectiu de dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, la selecció de les candidates es farà obligatòriament mitjançant una oferta d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, fent constar el perfil requerit de la persona candidata. L’oficina de Treball gestionarà l’oferta de treball i derivarà a l’entitat beneficiària persones candidates que reuneixin els requisits previstos en l’article 5.1 d’aquesta Resolució.

Quina quantitat em poden donar?

la quantia de la subvenció a atorgar es determina aplicant un mòdul econòmic pel nombre de mesos que determini la convocatòria. Per aquesta convocatòria, la quantia es determinarà multiplicant el mòdul per a 12 primers mesos dels 36 que comporta el període subvencionable establert a l’article 13.

La quantia del mòdul, en funció del grup de cotització al qual es vinculi el contracte, és la següent:

 • – Grups 3 – 7: 1.324,28 de euros
 • – Grups 8 – 11: 1.033,65 de euros

Un cop executada l’actuació, la subvenció es calcula per mesos sencers a partir de la data d’inici de contracte i, en cas que el darrer mes subvencionable no sigui un mes sencer, el càlcul de la subvenció es fa aplicant una quantia diària als dies treballats, d’acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. Les quanties diàries per als dos grups de cotització són:

 • – Grups 3 – 7: 43,54 de euros
 • – Grups 8 – 11: 33,99 de euros

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions per a la contractació de persones en situació de major vulnerabilitat

Dates
Del 03/11/2023 al 29/12/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball