Subvencions per al foment de les explotacions agrícoles d’Ascó per a l’any 2021


Termini

Fins el 30 de novembre de l’any 2021

Qui ho pot sol·licitar?

En relació a la línia de construcció o rehabilitació d’instal·lacions de reg i anivellament de les finques (exclosos els marges) i la construcció o rehabilitació de l’infraestructura necessària pels cultius (inclosos magatzems i masies), es poden presentar les persones físiques o jurídiques propietàries o arrendatàries dels terrenys rústics cultivables ubicats al terme municipal d’Ascó.

Respecte a la línia de cultius, es podent presentar les persones físiques o jurídiques propietàries dels terrenys rústics cultivats ubicats al terme municipal d’Ascó, que desenvolupin l’activitat emmarcada en el sector agrícola en aquests terrenys.

Què subvenciona?

Son subvencionables les actuacions que es detallen a continuació:

  • El conreu de les finques rústiques del municipi d’Ascó. Es considerarà que un terreny és conreat quan la terra i les espècies vegetals que en formen part siguin sotmeses a certs treballs i cures per a fer-la fèrtil i perquè doni fruit. S’exclouen explícitament les espècies forestals.
  • La construcció o rehabilitació d’instal·lacions de reg
  • L’anivellament de les finques destinades al conreu (exclosos els marges)
  • La construcció o rehabilitació de la infraestructura necessària pels cultius (inclosos els magatzems agrícoles i les masies)

Quina quantitat em poden donar?

Les quantitats dels ajuts, en funció de les modalitats són:

  • Ajut al conreu de les finques rústiques del municipi d’Ascó – 100€ per hectàrea conreada, amb un límit màxim anual de 10 hectàrees per persona propietària
  • Ajut a la construcció o rehabilitació d’instal·lacions de reg /Ajut per l’anivellament de les finques destinades al conreu (exclosos els marges)/ Ajut per la construcció o rehabilitació de la infraestructura necessària pels cultius (inclosos els magatzems agrícoles i les masies) – 35% del cost total de l’obra (exclòs l’iva), amb un límit de 12.000€ per finca. No obstant, en el cas que el titular de la finca o explotació objecte de la subvenció tingui una edat de fins a 35 anys o superior als 55 anys. El límit per finca serà de 20.000€.

Com el puc demanar?

Tota la informació així com les condicions de finançament es poden consultar en el següent enllaç

 

Resum detalls

Subvencions per al foment de les explotacions agrícoles d’Ascó per a l’any 2021

Dates
Del 30/03/2021 al 30/11/2021

Categories

Organisme gestor Ajuntament d'Ascó