Subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental


Termini

Del 23 de d’agost al 22 de setembre del 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Les despeses ocasionades per:

a) La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS.

b) La renovació del registre EMAS.

Que hagin estat verificades per un verificador ambiental des del 21 de juny de 202 (dia següent al dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l’anterior convocatòria)  fins al  22 de setembre de 2023 (dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent).

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de les subvencions que s’atorguen en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats següents:

1 Implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:

a) Activitats que inclou l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009): 5.000 euros.

b) Resta d’activitats: 4.000 euros.

2 Renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.

a) Activitats que inclou l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 2.000 euros.

b) Resta d’activitats: 1.500 euros.

En el cas que la implantació o la renovació del sistema de gestió ambiental es dugui a terme per una organització en la modalitat d’emplaçaments múltiples, o en el cas que es tracti d’un sistema de gestió ambiental corporatiu implantat en diferents centres d’una mateixa organització, l’import màxim de la subvenció en aquests supòsits és el resultant d’aplicar, a la quantia que fixen els apartats 4.1 i 4.2, la fórmula següent:

a) Quantia 1 x nombre de centres x 0,75 amb un màxim de 9.000 euros per a les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre; i de 7.000 euros per a la resta d’activitats.

b) Quantia 2 x nombre de centres x 0,75 amb un màxim de 5.000 euros per a les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre; i de 3.000 euros per a la resta d’activitats.

Com el puc demanar?

Per a més informació i per tramitar la subvenció visita el següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental

Dates
Del 23/08/2023 al 22/09/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural