Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals 2023


Termini

Del 21 de desembre de 2023 al 20 de gener de 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries dels ajuts:

  • Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que facin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos en l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de fer una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

  • Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, grups d’acció local, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’ un 25%) que facin inversions no productives en:

a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.

b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

d) Serveis a les persones. Queden excloses del punt d) les inversions relacionades amb els serveis bàsics i subministraments, l’educació reglada, l’atenció sanitària, els equipaments esportius, l’habitatge i el transport.

Què subvenciona?

Aquestes subvencions tenen com a finalitat el foment de la generació d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL (Grups d’Acció Local) i aprovades pel DACC (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), amb accions dirigides a: fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Que es  realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader, entre ells la Ribera d’Ebre,  d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per a les persones sol·licitants privades, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

Quina quantitat em poden donar?

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80% de les despeses elegibles. En el cas dels projectes sol·licitats pels GAL, aquest import serà del 100% de les despeses elegibles.

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

Els ajuts es limiten a un màxim de 200.000 euros d’ajut Leader atorgat durant els últims tres anys, corresponents a l’exercici fiscal de l’any de la resolució de concessió de l’ajut i els dos exercicis fiscals anterior.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit telemàtic en el següent enllaç 

Per més informació al web del GAL Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) o a la seu d’aquest a la Ribera d’Ebre:

Pl. Sant Roc, 2
43740 Móra d’Ebre
Tel. (+34) 977 40 27 92

info@cisriberaebre-terraalta.org

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals 2023

Dates
Del 21/12/2023 al 20/01/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural