Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional


Termini

Des del dia 10 d’octubre a les 9:00 fins el dimecres 13 de desembre de 2023 a les 14:00h.

Quina ho pot sol.licitar?

Les empreses constituïdes com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima o societat cooperativa amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
– Facturació mínima de 250.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
– Disposar de la web de l’empresa en un idioma estranger.
– Disposar d’un pla de promoció internacional (en endavant PPI) actual, elaborat a partir del 2021, que contingui la informació del model disponible al web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

Queden fora d’aquesta línia d’ajuts els següents casos:
Les empreses dedicades a la intermediació o distribució ni tampoc aquelles empreses del sector turístic o cultural l’objectiu de les quals sigui atraure clients cap a Catalunya.
Els següents sectors: producció primària (pesca i agricultura), fundacions, empreses dedicades a la intermediació/distribució i empreses del sector turístic o cultural (hotels, càmpings, museus, etc.) l’objectiu de les quals sigui captar clients a Catalunya.

Què subvenciona?

Les despeses necessàries per portar a terme activitats de promoció internacional (digital i/o física) per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries i incentivar l’ús dels canals digitals en la internacionalització. L’empresa haurà de justificar un mínim del 60% del pressupost presentat a la sol·licitud.
Promoció digital
a) Serveis externs
– Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d’abast internacional:
– Despeses de programació i disseny de webs d’abast internacional.
– Despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.
– Desenvolupament d’accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca:
– Despeses derivades del desenvolupament d’accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d’aterratge per campanyes, l’optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic.
– Despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.
– Despeses d’agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.
– Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals:
– Quotes d’alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.
– Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.
– Despeses d’agències especialitzades per gestionar i optimitzar la presència en els mercats electrònics. Els serveis que es poden incloure son:
-Estudi de viabilitat per treballar en un o diferents mercats electrònics o selecció dels més adequats.
– Procés d’alta, gestió inicial del compte i formació del/s mercat/s electrònic/s.
– Alta i optimització de compte en mercats electrònics B2B.
– Alta i optimització de compte en mercats electrònics B2C.
– Altres serveis a mida per a la internacionalització digital a través de mercats electrònics.
– Desenvolupament i/o integració d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional:
– Despeses de desenvolupament i/o integració d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional.
b) Actius immaterials:
– Adquisició d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional:
– Despeses derivades de la contractació, compra de programari d’intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.
Promoció física
a) Despeses externes:
– Participació en actes de promoció internacional: fires, congressos, exposicions, promoció en punt de venda, degustacions, seminaris, entre d’altres.
– Despeses vinculades a l’organització de l’actuació com ara el lloguer d’espais, lloguer de mobiliari, decoració, intèrprets, entre d’altres.
– Despeses vinculades a l’assistència a fires, congressos o qualsevol acte de promoció internacional: cost de l’entrada (una entrada per empresa i acte) sempre i que les activitats de promoció internacional ja estiguin subvencionades per ACCIÓ o altres organismes de promoció exterior.
– Realització dels tràmits necessaris per a certificar/homologar un producte i/o registrar una marca a l’exterior.
– Despeses vinculades al procés de certificació, homologació i registre de marca necessaris per a la comercialització internacional de productes, amb excepció de les taxes i enviament i devolució/destrucció de mostres després dels assajos.
– Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada a que es refereix la base 13 d’aquestes bases. El cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.000,00 euros.

El termini d’execució dels projectes és de l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024 i han de tenir una despesa sol·licitada mínima de 12.500,00 euros.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada corresponent a la promoció digital i a la promoció física, i del 100% per a la despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació.
L’import màxim total serà de 15.000,00 euros.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre aquest ajut.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Dates
Del 10/10/2023 al 13/12/2023

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa