Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19 (tràmit d’inscripció prèvia)


Termini

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

L’ordre de presentació no dona prioritat.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020
 • Que la continuïn exercint en l’actualitat
 • Que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils, així com qualsevol altra entitat en règim d’atribució de rendes.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Què subvenciona?

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en  primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Com el puc demanar?

Tota la informació sobre aquest procediment així com la seva tramitació es pot fer al següent enllaç

 

Resum detalls

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19 (tràmit d’inscripció prèvia)

Dates
Del 21/07/2021 al 31/07/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya