DISPOSITIU D‘INSERCIÓ SOCIOLABORAL RIBERA D’EBRE VIVA

Va nèixer amb la voluntat de donar resposta a una problemàtica al mateix temps vella i nova: la desocupació.  Es tracta d’una dificultat vella perquè l’ideal d’equilibri social ha esdevingut una de les preocupacions més importants per garantir la justícia social en el marc de les societats del benestar. Però també nova, en tant que la desocupació actual es presenta en unes condicions que qüestionen algunes de les respostes que s’han vingut donant des de les diferents administracions implicades.

Limitar el problema a una reducció de llocs de treball enlloc de la transformació del funcionament del mercat de treball amb la conseqüència d’una gran destrucció de llocs de treball, és plantejar-se la inserció laboral a partir d’uns marcs de referència desajustats que podria acabar fixant les persones a qui s’adreça en situacions de major exclusió o precarietat.

En aquest sentit, el problema no el podem entendre únicament com la interrupció temporal de la dinàmica de contractació del mercat de treball. Més aviat es tracta d’una transformació lògica del mercat laboral que altera la correspondència que s’havia establert entre inserció laboral i integració social. En definitiva, d’una modificació en la manera d’entendre el vincle social a través de la inserció laboral. Al costat d’aquests canvis veurem com s’atorgarà un paper molt més rellevant a la capacitat de la persona per triar i sostenir les seves eleccions.

En coherència amb aquests canvis, també les polítiques actives d’ocupació han d’adaptar-se a les noves circumstàncies i exigències socials i per fer-ho possible la base d’actuació és la vinculació de la millora de l’ocupabilitat de les persones amb dificultats especials d’inserció laboral i la millora de la competitivitat de les empreses de la comarca sent l’éstratègia articuladora el desenvolupament operatiu de les competències transversals tant en relació a les persones com de les empreses.

+Informació