Bases de participació del concurs: Emporta’t Dolium!

El CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, responsable del projecte RIBERA D’EBRE VIVA, amb domicili 43740 Móra d’Ebre, Carrer Sant Roc, 2, organitza un concurs denominat: EMPORTA’T DOLIUM.

Desvinculació amb respecte a Facebook:

Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associada a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’entitat pública CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE i no a Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà per a gestionar la participació del concursant, per a comunicar-li el premi en cas que sigui guanyador i també per a altres possibles finalitats de comunicació comercial o no del projecte RIBERA D’EBRE VIVA.

Objectiu i mecànica del concurs:

Per a participar en el concurs EMPORTA’T DOLIUM, els usuaris hauran de seguir 3 passes:

  • Fer m’agrada a la publicació del concurs i la fanpage de la Ribera d’Ebre VIVA.
  • Deixar el seu comentari amb la resposta a la pregunta que es realitzi posant de manera obligada l’etiqueta #Dolium.

De manera obligatòria, els participants no podran tenir restringit l’opció de ser etiquetats, ja que serà essencial per a qualsevol tipus de comunicació o menció que es realitzi. Tota persona que no tingui disponible l’opció de ser etiquetada, serà causa de participació nul•la.
Els que resultin ser guanyadors/es del concurs, seran etiquetats entre els guanyadors/es i cap la possibilitat que en les futures setmanes se’ls pregunti si han provat i que els sembla Dolium.

Cada like a la fanpage, publicació i la compartició, comptarà com a una participació per al concurs. El fet de deixar més d’una resposta o comentari, no vol dir que hi hagi més possibilitats d’obtenir més participacions, és a dir, només es computarà una butlleta de participació per a cada usuari/fan.

Entre totes les persones que hagin realitzat correctament les passes anteriors, entraran en el sorteig de 2 ampolles de l’oli d’oliva Dolium. Podran participar en aquesta promoció tothom que ho desitgi i que sigui major de 16 anys.

La setmana del 4 de juny de 2018, es comptabilitzaran tots els participants i al llarg d’aquella mateixa setmana, es comunicaran els/les guanyadors/es. Hi haurà 2 ampolles de 500ml. i 2 guanyadors/es, del qual, cada guanyador/a s’emportarà una única ampolla de l’oli d’oliva Dolium.

El sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma RANDOM.ORG i es gravarà un vídeo que es compartirà a la xarxes social (Facebook) de Ribera d’Ebre VIVA.

La participació en el concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a l’administració pública del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, els drets d’explotació de naturalesa intel•lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per a participar en el concurs.

Durada i àmbit:
L’activitat es desenvoluparà en la zona geogràfica de la Ribera d’Ebre, concretament de les poblacions de la comarca i un radi de 17 km al voltant.
El concurs es portarà a terme entre el dimarts 22 de maig a les 20.00 hores i el divendres 1 de juny les 23.59 hores (GMT Madrid). Totes les peticions, likes o comparticions que s’enregistrin fora d’aquest horari no es consideraran vàlids per a la participació.
Podrà participar totes aquelles persones físiques que ho desitgin, majors de 16 anys, que siguin fans i segueixin la pàgina oficial de la Ribera d’Ebre VIVA o que hagin donat el seu like a la pàgina, que comptin amb un usuari real a Facebook i que resideixin a qualsevol punt geogràfic de Catalunya.
No es consideraran likes ni participacions vàlides, a pesar que hagin seguit correctament les bases del concurs, totes aquelles persones físiques que siguin fora del radi d’acció que es descriu en aquest apartat.

No podran participar:
En aquest concurs només podran participar persones físiques que tinguin perfil personal a Facebook.
Queden excloses del concurs totes aquelles persones que estiguin relacionades de manera directa o indirecta amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, és a dir, empleats del mateix centre o altres persones que tinguin una relació directa amb aquest.
Quedaran exclosos del concurs també aquells perfils fraudulents.

Selecció del guanyador/a, suplents, comunicació i entrega:
Entre tots els participants, s’assignarà un número de participació de l’1 fins al número total de participants. Aquest número es donarà per rigorós ordre de comentaris rebuts.
En finalitzar el període del concurs, s’extrauran 5 números guanyadors mitjançant la plataforma random.org. Les 2 primeres butlletes extretes seran les 2 persones guanyadores que s’emportaran una ampolla Dolium de 500ml. cadascuna. Els altres 3 números extrets, seran números de reserva per si en un moment donat un dels guanyadors/es rebutja al premi o l’organització no el pogués contactar per notificar-li que ha sigut premiat/da.
En cas de no poder localitzar o que rebutgessin el premi la totalitat de les butlletes que s’extreguin, el premi quedaria desert.
Queda clar que només s’oferirà una ampolla d’oli per guanyador/a i, en cas de que hi hagi guanyadors/es que rebutgin al premi, aquest no serà mai acumulatiu per a altres guanyadors.
L’extracció de butlletes es realitzarà amb un vídeo que es compartirà a la fanpage de la Ribera d’Ebre VIVA en les dates que s’han assenyalat.
La comunicació del guanyador es farà mitjançant la plataforma de Facebook mitjançant missatge privat o etiquetant-lo. En el moment de rebre resposta per part del guanyador, se li comunicarà com passar a recollir el seu regal.
L’organització del concurs es compromet a realitzar tots els esforços que siguin necessaris, mitjançant la plataforma de Facebook, per a comunicar-se amb cadascun dels guanyadors. En cas de que sigui impossible, no es responsabilitza de que el guanyador/a perdi el premi.
Si no es pogués contactar amb el guanyador en un termini de 10 dies naturals des del primer intent, o aquest renuncies al premi, ens posarem en contacte amb el següent número guanyador i així fins a esgotar el total de les butlletes reserva. En cas que totes elles renunciessin al premi o bé no els puguem localitzar o no responguin als missatges que s’enviïn, es donarà el premi/s per desert i es donarà per tancat el concurs. En entrar en aquest procés, els guanyadors que no contestin als missatges perdran el dret de reclamar el premi un cop passi el termini que marquen aquestes bases de participació.

Premi:
El premi són 2 ampolles d’oli Dolium de 500ml.
Aquest premi no es podrà bescanviar per cap altre producte i/o servei que estigui oferint ni els productors de l’oli Dolium ni tampoc l’organització del concurs: Ribera d’Ebre VIVA.
El dia i hora per a bescanviar el premi, es comunicarà directament a cadascun dels premiats.

Reserves i limitacions:
S’entendrà a títol enunciatiu però no limitat, que es procedeix frau quan es detecti el suposat ús d’aplicacions independents al web; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.
La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hi hagués atorgat.
L’entitat pública CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, s’eximeix de qualsevol responsabilitat en el suposat d’existir alguna errada en les dades facilitades pels mateixos guanyadors que impedeixin la seva identificació.
Igualment no es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, furts o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar l’enviament dels premis.
L’entitat del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, es reserva el dret d’emprendre accions legals o judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.
El CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant dels quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que de manera exclusiva, a les errades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de resposta de participació a través d’internet.
Així mateix, es reserva el dret a efectuar canvis que portin a una bona finalitat del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixi portar-la a terme de la manera que es recullen en aquestes bases de participació.
L’empresa també es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.
Així mateix, l’entitat organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorre en algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar mentre es gaudeix del premi.

Protecció de dades:
Les dades subministrades pels participants no seran tractades confidencialment ni recopilades en cap fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

Acceptació de les bases:
La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, l’entitat organitzadora del concurs quedarà lliure del compliment de l’obligació que es contrau amb el participant.