• EMPRESA CONSTRUCTORA BUSCA OFICIAL 2A

  Núm. de referència: OT_Oficial 2a  Data publicació: 9/7/21

    FUNCIONS/TASQUES A REALITZAR

  • Preparar la zona de treball i organitza l’entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars
  • Replantejar l’element a construir, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals…), anivellant i aplomant, col•locant regles o mires, definint aparells, modulant verticalment i horitzontal i preparant plantilles o cindris.
  • Realitzar apuntalaments i col•loca cindris i altres elements auxiliars.
  • Construir fonaments.
  • Executar xarxes de sanejament.
  • Construir murs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells d’obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó.
  • Construir cobertes planes i inclinades.
  • Esquerdejar, arrebossar, remolinar i lliscar paraments verticals i horitzontals.
   construir cobertes ceràmiques, que són els sostres o teulats dels edificis construïts a partir de materials ceràmics com les teules, les rajoles, els maons i els cairons (rajoles quadrades).
  • Realitzar revestiments amb pastes i morter.
  • Netejar i recuperar maons usats i realitzar altres feines simples en obres de demolició.
  • Eliminar obstruccions d’acord amb les instruccions rebudes.
  • Carregar i transportar maons.
  • Realitzar barreges i retirar enderroc.
  • Vetllar per l’estat de les eines, estris, maquinària.

   REQUISITS

  • Experiència relacionada amb les tasques a desenvolupar.
  • Carnet B1
  • Valorable formació prevenció riscos laborals 20h

   CONDICIONS LABORALS

  • Ubicació lloc de treball: Ribera d’Ebre, Garrigues i Priorat
  • Horari laboral: Jornada completa de dilluns a divendres, de 8-13.30h i de 15-19h
  • Data d’incorporació: Immediata
  • Tipus de contracte: Contracte de 3 mesos amb possibilitat de contractació estable
  • Salari: 1700€ bruts (12 pagues)

  Persones interessades enviar CV i document d’ inscripció a l’oferta fins 25/7/2021 a prospeccio@riberaebre.org indicant en l’assumpte el n. de referència de l’oferta: oficial2a9721