Ajuts a centrals fruitícoles de fruita de pinyol afectades per les gelades de l’abril del 2022


Termini

Del 21 de juny al 20 de juliol de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

 • Línia d’ajut 2: les cooperatives, SAT o empreses titulars de centrals fructícoles, que no siguin organitzacions de productors:
  – que comercialitzen fruita dolça i ametlla amb closca, el 50% o més de la qual es produeix en finques ubicades a les comarques afectades per les gelades de l’abril de 2022, indicades en l’apartat 1, les quals siguinntitularitat:
  i. dels seus membres o socis, en el cas de cooperatives o SAT, o
  ii. de productors que mantenen una relació contractual amb la central fructícola des de, com a mínim, la campanya 2018-2019, en el cas d’empreses;
  – i que acreditin haver sofert un decrement de com a mínim el 30% del valor de la seva comercialització en la collita de fruita dolça i/o ametlla amb closca corresponent a l’any 2022, corregit amb la inflació d’agost de 2022 (10,5%), respecte de la mitjana de les campanyes 2017/2018 a 2021/2022, després d’eliminar les dades menor i major de la sèrie.
 • Línia d’ajut 3: les organitzacions de productors reconegudes d’acord amb el Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regula el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses (OPFH) que compleixin amb els tres requisits següents:
  – siguin titulars de centrals fructícoles que comercialitzen fruita dolça i ametlla amb closca, el 50% o més de la qual es produeix en finques dels seus membres o socis ubicades a les comarques afectades per les gelades de l’abril de 2022 indicades en l’apartat 1;
  – acreditin haver sofert un decrement de com a mínim el 30% del seu volum de producció comercialitzada(VPC), incloent-hi les produccions de tercers i corregit amb la inflació d’agost de 2022 (10,5%), respecte de la mitjana dels VPC comunicats a l’aplicació SOPHY corresponents a les campanyes 2017/2018 a 2021/2022, després d’eliminar les dades menor i major de la sèrie;
  – no hagin sol·licitat l’ajut estatal regulat en el Reial decret 749/2022, de 13 de setembre (BOE núm. 221, dem14.9.22), pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes estatals de minimis destinats a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril o, havent-lo sol·licitat, no se’ls hagi concedit l’import màxim de l’ajut previst a l’esmentat Reial decret 749/2022. En les tres tipologies de beneficiaris, per accedir a l’ajut, la comercialització de fruita dolça i ametlla amb closca ha de suposar el 50% o més del volum de producció comercialitzada per la central fructícola.

Què subvenciona?

1.2. Línia d’ajuts per a la compensació de les pèrdues de les centrals fructícoles, els titulars de les quals siguin cooperatives, SAT o empreses, no reconegudes com a organitzacions de productors, que comercialitzen fruita dolça i ametlla amb closca produïdes en finques dels seus membres, socis o productors, ubicades a les
comarques afectades per les gelades de l’abril de 2022 (el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Pallars Jussà, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia i la Segarra), i que han sofert una pèrdua important de facturació com a conseqüència d’aquestes gelades, per garantir la seva continuïtat i viabilitat econòmica (línia d’ajut 2).

1.3. Línia d’ajuts per a la compensació de les pèrdues de les centrals fructícoles, els titulars de les quals siguin organitzacions de productors que comercialitzen fruita dolça i ametlla amb closca produïdes en finques dels seus membres o socis ubicades a les comarques afectades per les gelades de l’abril de 2022 (el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Pallars Jussà, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia i la Segarra), i que han sofert una pèrdua important de facturació com a conseqüència d’aquestes gelades, per garantir la seva continuïtat i viabilitat econòmica (línia
d’ajut 3).

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut té caràcter de subvenció per compensar la pèrdua d’ingressos com a conseqüència del decrement del valor de la comercialització , o VPC en cas de les OPFH, causat per les gelades que van afectar l’abril de 2022.

La pèrdua d’ingressos causada per les gelades de l’abril de 2022 s’ha d’acreditar mitjançant informe d’un auditor de comptes, inscrit al Registre oficial d’auditors de comptes, que determini el percentatge i l’import del decrement en el valor de la comercialització, o VPC en cas de les OPFH:

L’import de l’ajut es calcularà segons la taula següent:

A aquest import d’ajut se li afegeix el cost dels serveis d’un auditor de comptes. L’import màxim a subvencionar pel concepte de despesa d’informe d’auditor és de 1.000 euros (+IVA).
L’import màxim de l’ajut, inclòs l’import del cost de l’informe d’auditor, és de 200.000 euros per persona beneficiària, sense perjudici dels límits quantitatius del règim d’acumulació d’ajuts mínims.

Com el puc demanar?

Per a més informació i per tramitar la subvenció visita el següent enllaç

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts a centrals fruitícoles de fruita de pinyol afectades per les gelades de l’abril del 2022

Dates
Del 21/06/2023 al 20/07/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural