Préstecs per a empreses de l’economia social i cooperativa per finançar inversions


Termini

Fins el 31 de desembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries les següents:

 • Societats cooperatives, incloses les agràries
 • Societats laborals i federacions de cooperatives
 • Societats Agràries de Transformació
 • Les federacions de les entitats de l’economia social
 • Empreses d’inserció
 • Centres Especials de Treball
 • Fundacions i associacions inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.

Què subvenciona?

Aquesta línia de finançament engloba préstecs per les següents inversions:

 • Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial
 • Préstecs per a capitalització d’entitats
 • Préstecs per a circulant
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic

Quina quantitat em poden donar?

Hi ha una quantitat mínima i màxima en funció de cada tipus d’inversió:

 • Prèstecs per a inversions: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d’1 milió d’euros
 • Préstecs per a capitalització: mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec
 • Préstecs per a circulant: mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: mínim del contracte, menys els interessos que es meritaran al llarg de la vida del préstec. Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros

Com el puc demanar?

Tota la informació així com les condicions de finançament es poden consultar en el següent enllaç: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/economia-social-cooperativa

 

 

Resum detalls

Préstecs per a empreses de l’economia social i cooperativa per finançar inversions

Dates
Del 09/06/2020 al 31/12/2022

Categories

Organisme gestor Institut Català de Finances (ICF)