Subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya


Termini

Des  del 25 de gener del 2023, a les 09:00 h, al 15 de novembre de 2023, a les 14:00 h.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes subvencionables i compleixin tots els requisits de la base 3 de les Bases Reguladores:entre els quals destaquem:

  • a) Tenir una afectació directa en els resultats de l’empresa dels efectes provocats per l’agressió a Ucraïna per part de Rússia.
  • b) El projecte ha de tenir un CCAE-2009 dels grups 7-32, 331, 332, 38,39,52,72 (veure Annex 2 de les Bases).
  • c) En el cas de projectes de serveis a la producció, cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.
  • d) Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya.
  • e) Tenir finançament tancat del projecte almenys en un 50% ja sigui amb recursos propis o finançament bancari formalitzat. S’haurà de documentar a la memòria presentada.
  • f) Assumir un grau de compromís mínim del 25% d’incorporar proveïdors locals en el procés productiu (exclosos subministraments) en l’estratègia de compres de la nova companyia, per als propers tres anys des de l’inici de la nova activitat. Si alguna matèria primera no està disponible per ser comprada a Catalunya, s’exclourà del còmput global en fer el càlcul.

Als efectes d’aquesta resolució s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. S’exclouen d’aquesta línia d’ajuts associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Què subvenciona?

Aquest ajut subvenciona projectes de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya, mitjançant les línies següents:

a) Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització.

Per projecte de reindustrialització s’entén aquell que actua sobre el tancament d’un establiment industrial o de serveis a la producció que afecti, amb caràcter general, a un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes de la pròpia l’activitat. Caldrà que hi hagi un acord per la reindustrialització signat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació (o prèviament si fos el cas), que hi hagi prevista una taula de reindustrialització entre les parts implicades i en el qual preferentment s’hagi contractat una empresa especialitzada portant a terme la centralització de la cerca d’alternatives industrials, o que hi hagi una figura que en faci les funcions i estigui reconeguda per tots els integrants de la taula. Aquesta xifra es podrà ajustar sempre que les característiques específiques del projecte i l’impacte sobre el territori que tingui el tancament així ho justifiquin.

b) Subvencions a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d’Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d’aquest ajut.

Es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Inversió en actius fixes de l’establiment productiu. Els actius fixes subvencionables s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte, no podent l’empresa beneficiària aplicar en l’indicat període cap mesura que suposi el cessament de l’activitat.

b) Costos laborals bruts de l’empresa dels primers sis mesos dels llocs de treball creats en el projecte d’inversió.

Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en aquestes bases i la convocatòria corresponent

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de l’ajut serà de 5.000.000,00 euros per projecte.

L’import de la subvenció es calcularà de la manera següent:

a) Per als actius fixos, fins el 20% del valor dels actius;

b) Pels costos laborals, fins el 50% dels costos laborals bruts empresa dels primers 6 mesos des de la data de contractació. El nombre màxim de llocs que es podran subvencionar per projecte serà de 50 llocs de treball.

Com el puc demanar?

Les bases reguladores de l’ajut es poden consultar aquí

La convocatòria de la subvenció es pot descarregar aquí

Resum detalls

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya

Dates
Del 23/01/2023 al 15/10/2023

Categories

Organisme gestor Agència per la Competitivitat de l'Empresa