Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals 2024


Termini

Del 19 de juny al 3 de juliol del 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les cooperatives i les societats laborals.

Què subvenciona?

Es considera subvencionable la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a una cooperativa o una societat laboral incloses en algun dels col·lectius següents:

  • Persones desocupades demandants d’ocupació.
  • Persones treballadores ocupades, vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal anterior a la data d’incorporació com a sòcia.

Les persones que s’incorporin com a sòcies treballadores o com a sòcies de treball han de complir els requisits següents:

a) Pel que fa a les persones que estiguin desocupades, han d’estar inscrites a l’oficina d’ocupació corresponent com a demandants d’ocupació prèviament a la seva incorporació com a sòcies.

b) Pel que fa a les persones treballadores de l’empresa, han d’estar donades d’alta al règim general de la Seguretat Social prèviament a la seva incorporació com a sòcies.

c) No es poden concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a cooperatives i societats laborals que hagin gaudit d’aquesta condició en la mateixa empresa en els 2 anys anteriors a la nova incorporació.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

  • a) Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • b) Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • c) Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 5.000,00 euros.

  • d) Un import màxim de 2.000,00 euros per a les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros.

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Normativa 

Resum detalls

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals 2024

Dates
Del 19/06/2024 al 03/07/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball - Generalitat de Catalunya