Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2022


Termini

Del 22 de juny al 13 de juliol de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser persones beneficiàries i perceptores d’aquests ajuts:

 • Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits establerts a les bases reguladores 
 • A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l’apartat c) de l’annex 2 de l’Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d’una explotació apícola que, a més de complir els requisits establerts a les bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d’acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/es per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es.
 • Els apicultors inclosos en una sol·licitud d’ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/es no podran sol·licitar l’ajut a títol individual.

Què subvenciona?

L’import de la convocatòria es distribueix entre les línies d’actuació de la manera següent:

 • Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores
 • Lluita contra les agressions i malalties de l’arnar, en particular contra la varroasi
 • Racionalització de la transhumància
 • Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel i de productes apícoles
 • Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim a subvencionar es calcularà d’acord amb els barems i límits màxims següents:

 • En el cas que la persona sol·licitant sigui una cooperativa apícola o una agrupació de productors/es:
  • Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: Per a la contractació de persones tècniques i especialistes per a la informació i assistència tècnica a les persones apicultores de les agrupacions de productors/es en la sanitat apícola, la lluita contra agressors de l’arnar i l’àmbit de laboratori, i en l’assessorament global sobre la producció i pràctiques per adaptar l’apicultura al canvi climàtic, subvenció màxima del 90% del cost de les actuacions, amb un límit màxim de 30.000,00 euros, inclosa la quota de la Seguretat Social, si s’escau, i d’1,25 euros per arna. Per a la contractació de personal administratiu per a agrupacions de defensa sanitària (ADS), subvenció màxima del 90% del cost de les actuacions, amb un límit màxim de 15.000,00 euros, inclosa la quota de la Seguretat Social, si s’escau, i d’1,25 euros per arna. Per a la resta d’actuacions, subvenció màxima del 90% del cost de l’actuació, amb un límit màxim d’1,25 euros per arna.
  • Lluita contra les agressions i les malalties de l’arnar, en particular contra la varroasi: Per a les actuacions incloses en els punts 1 i 2 de l’apartat b) de l’annex 2 de l’Ordre, subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 3,00 euros per arna. Per a les actuacions incloses en els punts 3, 4 i 5 de l’apartat b) de l’annex 2 de l’Ordre, subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 5,00 euros per arna.
  • Racionalització de la transhumància: Per a la quota de l’assegurança de responsabilitat civil, tant d’apicultors transhumants com d’estants, subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 0,50 euros per arna.
   Per a la resta d’actuacions, subvenció màxima del 90% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 5,00 euros per arna.
  • Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel i de productes apícoles: Subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim d’1,50 euros per arna.
  • Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola: Subvenció màxima del 100% del cost de l’actuació, amb un límit màxim de 2,00 euros per arna.

Com el puc demanar?

Accedeix la tràmit en el següent enllaç.

Consulta les bases reguladores de l’ajut i la convocatòria 

Resum detalls

Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2022

Dates
Del 22/06/2022 al 13/07/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural