Ajuts destinats a la retirada amiant i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic (Annex II)


Termini

Des 25 de maig fins 25 de juliol de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries :

Els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Què subvenciona?

La retirada de
residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant i on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat
una activitat econòmica, ubicada a l’àmbit territorial de Catalunya.

Quina quantitat em poden donar?

  • La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari fins a un percentatge.
    Altres elements d’amiant que no siguin cobertes com ara canalons, baixants, dipòsits, etc. s’entendran com una extensió de les cobertes. Per tant, s’haurà de fer la conversió en metres quadrats en el pressupost de l’empresa RERA presentat.
    Aquests imports són per a cada actuació subvencionada, segons pressupost/factura de l’empresa RERA que efectuarà els treballs de retirada de material d’amiant.
    L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit: Per retirada aminat i substiució de les cobertes: 40%, si l’empresa és petita es podrà incrementar un 20%, si l’empresa és mitjana fins un 10%.Sense perjudici dels percentatges anteriors, en relació amb la retirada de les cobertes de fibrociment amb contingut d’amiant, es fixa l’import màxim subvencionable següent:

Cobertes d’amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.
Cobertes d’amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.
Cobertes d’amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.
Cobertes d’amiant de 500 m2 fins 999 m2: 25 €/m2.
Cobertes d’amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2.

  • La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb les dades següents:

La potència pic instal·lada serà la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació.
En tot cas, la subvenció corresponent a la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic no podrà superar mai el total de les despeses subvencionables de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic realitzada i convenientment justificada.

Com el puc demanar?

Per a més informació i per a tramitar els ajuts, visita el següent enllaç

Normativa Relacionada:

Si només tens previst la retirada de l’amiant, consulta “Ajuts destinats a la retirada amiant (Annex I)

Resum detalls

Ajuts destinats a la retirada amiant i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic (Annex II)

Dates
Del 25/05/2023 al 25/07/2023

Categories

Organisme gestor Agència Catalana de Residuos