Ajuts destinats a la retirada amiant (Annex I)


Termini

Des 25 de maig fins 25 de juliol de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries :

Els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Què subvenciona?

Fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionarc orrectament els residus d’amiant.

Es considera subvencionable el desamiantatge d’edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d’amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) https://sdr.arc.cat/.
A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Quina quantitat em poden donar?

Actuació 1:  La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros (30.000,00 €) per actuació subvencionada.

L’import de l’ajut inclou la manipulació i retirada d’amiant efectuada per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre
general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

Ajuts subjecte al Reglament (UE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a les ajudes mínimis.

Com el puc demanar?

Per a més informació i per a tramitar els ajuts, visita el següent enllaç

Normativa Relacionada:

Si a més de la retirada de l’amiant tens previst instal.lar panells fotovoltaics, consulta “Ajuts destinats a la retirada amiant i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic (Annex II)

Resum detalls

Ajuts destinats a la retirada amiant (Annex I)

Dates
Del 25/05/2023 al 25/07/2023

Categories

Organisme gestor Agència Catalana de Residuos