Subvencions per al foment a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur


Termini

31 de desembre de 2021 fins el 30 d’abril de 2022 (15 hores)

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones destinatàries de l’ajut son:

  • Les cooperatives de treball associat.
  • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Què subvenciona?

Aquest ajut fomenta la contractació de persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que estiguin inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i que tinguin capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Cal que acreditin la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.

Quina quantitat em poden donar?

D’acord amb la base 8.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021 (Real decret 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.. D´acord amb les bases 8.1 i la lletra b) de la base 21.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

Els contractes a subscriure han de tenir una durada mínima de 12 mesos i a temps complet i hauran d’estar  subscrits des del 30 de novembre del 2021 i fins el 31 de març de 2022.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria d’ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Subvencions per al foment a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur

Dates
Del 31/12/2021 al 30/04/2022

Categories

Organisme gestor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)