Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals


Termini

Del dia 18 de maig a les 9h fins el dia 30 de juny de 2023 a les 15h

Nota: Per als supòsits en què l’alta a la Seguretat Social com a persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball de l’entitat es realitzi amb data anterior a la publicació de la convocatòria,  el termini serà d’un mes a comptar des 18/5/23.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les cooperatives i les societats laborals.

Què subvenciona?

Es considera subvencionable la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a una cooperativa o una societat laboral incloses en algun dels col·lectius següents:

  • Persones desocupades.
  • Persones treballadores vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació ha de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. A l’efecte del càlcul de l’increment d’ocupació s’han de tenir en compte el nombre de socis o sòcies treballadors o de treball i el nombre de treballadors o treballadores amb contracte indefinit.

Les persones que s’incorporin com a sòcies treballadores o com a sòcies de treball han de complir els requisits següents:

a) Pel que fa a les persones que estiguin desocupades, han d’estar inscrites a l’oficina d’ocupació corresponent com a demandants d’ocupació prèviament a la seva incorporació com a sòcies.

b) Pel que fa a les persones treballadores de l’empresa, han d’estar donades d’alta al règim general de la Seguretat Social prèviament a la seva incorporació com a sòcies.

c) No es poden concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a cooperatives i societats laborals que hagin gaudit d’aquesta condició en la mateixa empresa en els 2 anys anteriors a la nova incorporació.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

  • a) Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • b) Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • c) Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució (17/5/23), l’import màxim és de 5.000,00 euros.
  • d) Un import màxim de 2.000,00 euros per la incorporació de persones no incloses en els col·lectius anteriors. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució (17/5/23), l’import màxim és de 3.000,00 euros.

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Normativa relacionada

Resum detalls

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Dates
Del 18/05/2023 al 30/06/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball - Generalitat de Catalunya