Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte 2023


Termini

Des del 27 de juliol al 19 d’octubre  de 2023 a les 14h

Qui ho pot sol·licitar?

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d’elaboració de productes carnis, d’elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

Què subvenciona?

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació.

El cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat de les següents accions:

 • 1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacion (centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades, estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs). Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim 25 nous llocs de treball.
 • 1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional. Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim 15 nous llocs de treball.
 • 1.3 Projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim 15 nous llocs de treball.
 • 1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. Només seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya per l’empresa sol·licitant de l’ajut o alguna empresa que formi part del mateix grup empresarial.Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim 25 nous llocs de treball.

Exclosos: els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic.

 • 1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i. Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim 8 nous llocs de treball.
 • 1.6 Projectes de creació d’ocupació localitzats a l’àmbit territorial d’aplicació del fons de transició nuclear creat per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear. Aquest àmbit geogràfic es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA). Concretament a la Ribera d’Ebre són tots els municipis. Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim 5 nous llocs de treball.

El càlcul per determinar la creació d’ocupació serà la diferència entre la mitjana dels llocs de treball dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del projecte i l’ocupació a la data de finalització d’aquest projecte.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.

Pels projectes de les tipologies 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.8, els actius fixes productius, tan materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. Pels projectes de les tipologies 2.6 i 2.7, els actius materials i immaterials directament vinculats a la implantació de platós audiovisuals. No s’acceptaran actius de segona mà. Es podran subvencionar les següents accions:

 • 2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 3.000.000€.
 • 2.2 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. Aquest àmbit geogràfic es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA). Concretament a la Ribera d’Ebre són tots els municipis. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 500.000€.
 • 2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i.  Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 500.000€.
  2.4 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball. No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució. Els projectes s’hauran de dur a terme en determinats  municipis, concretament a la Ribera d’Ebre són: Ascó, Flix, Garcia, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre i Tivissa.
  2.5 Projectes estratègics duts a terme per petites i mitjanes empreses, que supossin la implantació de noves empreses a Catalunya, l’obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents o una ampliació i/o diversificació de l’activitat d’emplaçaments ja existents”. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball directes
  2.6 Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals que suposin la implantació de nous platós audiovisuals. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 20.000.000€. Els projectes s’hauran de dur a terme en determinats  municipis, concretament a la Ribera d’Ebre són: Ascó, Flix, Garcia, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre i Tivissa.
  2.7 Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per petites i mitjanes empreses que suposin la implantació de nous platós audiovisuals. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 20.000.000€.
 • 2.8: Projectes estratègics per a l’economia catalana en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental. Seran elegibles projectes industrials que contribueixin substancialment a la transició cap a una economia circular, que millorin la sostenibilitat i circularitat dels seus processos, recursos, materials i productes per impulsar un nou model de producció i consum que redueixi i/o previngui la generació de residus. També seran elegibles projectes de descarbonització de processos productius que impliquin una reducció de les emissions de carboni i/o una gestió energètica eficient així com projectes vinculats a la fabricació de nous productes més sostenibles a nivell mediambiental en comparació amb els productes equivalents tradicionals amb unes funcions i/o propietats similars. La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 20.000.000,00 d’euros. No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.

Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2023 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2024. Els projectes de les tipologies 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 han d’iniciar-se a partir de la data de sol·licitud de l’ajut i han de finalitzar en un termini màxim de tres anys.

Quina quantitat em poden donar?

Línia Acció Intensitat màxima d’ajut Import màxim ajut
1. Projectes d’inversió empresarial d’Alt impacte de creació d’ocupació 1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions 30% 500.000,00 euros
1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional 30% 500.000,00 euros
1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials 30%

 

500.000,00 euros
1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics 30%

 

500.000,00 euros
1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+I 30% 500.000,00 euros
1.6 Projectes de creació d’ocupació localitzats a zones afectades per la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. 50% 1.000.000,00 euros
2. Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixe 2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva 10% 500.000,00 euros
2.2 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva localitzats a municipis de zones afectades per la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. 20% 1.000.000,00 euros
2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I 15% 500.000,00 euros
2.4 Projectes estratègics per a l’economia catalana 15% Veure taula 1**
2.5 Projectes estratègics per a l’economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses 10%
2.6 Projectes estratègics per a l’economia catalana d’infraestructures de producció audiovisuals 15% Veure taula 2**
2.7 Projectes estratègics per a l’economia catalana d’infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per PIMEs 10%
2.8 Projectes estratègics per a l’economia catalana en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental 8% 2.000.000,00 euros

**Taula 1

Puntuació del projecte
(segons els criteris de valoració de la base 8)
250-300 301-400 401-500
Despesa subvencionable acceptada 20.000.000€ – 49.999.999€ 1.000.000€ 2.000.000€ 3.000.000€
50.000.000€ – 100.000.000€ 3.000.000€ 5.500.000€ 11.250.000€ (acció 2.6)
7.500.000€ (acció 2.7)

**Taula 2

En el cas de Projectes estratègics per a l’economia catalana (acció 2.4) i Projectes estratègics per a l’economia catalana d’infraestructures de producció audiovisuals (acció 2.6) amb una despesa subvencionable de més de 50M€ s’utilitzarà la següent fórmula per determinar l’import màxim d’ajut:

Import màxim de l’ajut = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) sent R el 15%; A els 50 milions EUR inicials dels costos subvencionables, B la part dels costos subvencionables compresos entre 50 i 100 milions EUR, i C la part dels costos subvencionables per sobre de 100 milions EUR.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del cost aprovat de l’actuació subvencionada.

Com el puc demanar?

Trobaràs l’accés al tràmit en el següent enllaç

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte 2023

Dates
Del 27/07/2023 al 19/10/2023

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa