MOVES III a Catalunya. Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021


Termini

Fins a esgotar pressupost o com a molt tard fins el 31 de desembre de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries del programa MOVES 3:

  • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les que ofereixin béns i / o serveis en el mercat, en el cas hauran d’estar donats d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d’edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l’anterior apartat.
  • Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix en el seu article 11.3.
  • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d’identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o societats agràries de transformació el NIF comenci per V.

Què subvenciona?

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

  • Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen
  • Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega

Quina quantitat em poden donar?

La quantia varia en funció de la categoria d’actuació i de si es duen a terme més d’una acció. Tota la informació es pot consultar en el següent enllaç

Com el puc demanar?

Per a més informació i per a tramitar els ajuts, visita el següent enllaç 

Resum detalls

MOVES III a Catalunya. Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

Dates
Del 02/10/2021 al 31/12/2023

Categories

Organisme gestor Institut Català d'Energia (ICAEN)