Subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis per als exercicis 2020-2021 (Móra d’Ebre)


Termini

De l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de lucre o, en el cas d’edificacions en règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris.

El benefici que es reconegui per raó d’una determinada actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d’obres, prèvia acreditació documental.

Què subvenciona?

Es consideren subvencionables les actuacions següents que s’hagin realitzat o s’hagin de realitzar, des de l’1 de gener de 2020 fins al 30 de novembre de 2021:

  • Rehabilitació de façanes o mitgeres entre edificacions consolidades
  • Actuacions destinades a garantir l’estabilitat estructural de les cobertes sense modificar el volum de l’edifici
  • La instal·lació d’activitats comercials, d’hostaleria i restauració

S’inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació de façanes d’edificis en l’àmbit d’actuació.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres cost de l’obra amb el màxim del crèdit existent a l’aplicació pressupostària
corresponent.

La quantia total máxima de les subvencions és la següent:

  • instal·lació d’activitats comercials, d’hostaleria i restauració, 500 euros
  • façanes i cobertes, 500 euros

Com el puc demanar?

Consulta les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts en el següent enllaç

 

Resum detalls

Subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis per als exercicis 2020-2021 (Móra d’Ebre)

Dates
Del 01/10/2021 al 30/11/2021

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Móra d'Ebre