Subvencions implantació empresarial + creació de llocs de treball al municipi d’Ascó


Termini

Fins a 31 de desembre de 2022.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats industrials, agrícoles, ramaderes, de serveis i professionals que reuneixen les següents condicions:

a) La persona titular de l’activitat haurà de disposar d’un centre de treball estable, no itinerant, al municipi d’Ascó
b) Concertar o haver concertat una o diverses relacions laborals estables que suposin un increment net de la plantilla (amb excepció de les empreses provinents d’altres municipis que traslladin la seva producció al municipi d’Ascó) a partir de l’execució dels primers 90.000€ en la inversió per a la nova instal·lació objecte de la subvenció.
c) Complir la resta de requisits i condicions que exigeixen les presents bases.

Què subvenciona?

Són objecte de subvenció les actuacions següents:

a) Les inversions per nova instal·lació i les que es realitzin per ampliació o trasllat d’activitat. Poden ser objecte de l’ajut en inversions els actius fixos, els béns d’equip, les instal·lacions i les edificacions necessàries pel desenvolupament de l’activitat.

b) La creació i manteniment de llocs de treball estables

Quina quantitat em poden donar?

 • Sobre els costos d’inversió: fins el 30% del cost d’inversió amb un màxim de 90.000€. A
  partir dels 90.000€ d’inversió acreditada, es fixen els següents imports addicionals de subvenció vinculats a la contractació de caràcter indefinit de treballadors/es del municipi d’Ascó, segons el nombre de treballadors/es:
  Un treballador/a: 10.000€
  Dos treballadors/es: 20.000€
  Tres treballadors/es: 30.000€
  Quatre treballadors/es: 50.000€
  Cinc treballadors/es: 70.000€
  Sis treballadors/es: 100.000€
  Set o més treballadors/es: 160.000€
 • Sobre costos tributaris:
  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
  Creació de llocs de treball % de subvenció
  De 1 a 3 25%
  De 4 a 6 50%
  7 o més 100%
  Impost sobre activitats econòmiques (sobre la quota municipal):
  Període – % de subvenció
  Primer any Fins el 100%
  Segon any Fins el 75%
  Tercer any Fins el 50%
  Quart any Fins el 25%
 • Per lloc de treball estable creat i ocupat per treballadors/es que tinguin el seu veïnatge
  administratiu a Ascó, amb un import màxim de 100.000€:
  Per els 5 primers llocs de treball: 8.000€
  A partir del sisè lloc de treball: 3.000€

Com puc demanar-la?

Tota la informació es pot trobar al següent enllaç (veure apartat “5. Subvencions per al foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de treball”)

Resum detalls

Subvencions implantació empresarial + creació de llocs de treball al municipi d’Ascó

Dates
Del 14/04/2022 al 31/12/2022

Categories

Organisme gestor Ajuntament d'Ascó