Subvencions programa “TU+1” per autonòms per la contractació indefinida d’un/a treballador/a 2024


Termini

Fins al 12 de setembre a les 14 h.

Qui ho pot sol·licitar?

Els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU) sense assalariats a càrrec quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat.

En cas que les persones treballadores autònomes sense assalariats a càrrec (persones físiques) també constitueixin i desenvolupin la seva activitat a una SLU sense assalariats a càrrec, hauran de sol·licitar aquests ajuts en nom de la SLU, com a persona jurídica, o bé en nom de la persona treballadora autònoma, persona física. No s’atorgaran dues sol·licituds per formalitzar contractes en nom de la SLU (un per persona jurídica i un altre en nom de la persona treballadora autònoma, persona física). En cas de presentar dues sol·licituds en les circumstàncies exposades, només es tindrà en consideració la darrera sol·licitud presentada, i quedarà automàticament anul·lada la primera.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors autònoms amb un o diversos treballadors/ores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb els treballadors/ores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

  • Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  • Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
  • Les societats civils privades (SCP) o altres tipus de societats, excepte les societats limitades unipersonals (SLU).

Què subvenciona?

L’actuació subvencionada consistirà en la formalització d’un contracte de treball indefinit, durant el període mínim temporal de divuit mesos, amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) abans de formalitzar la contractació i sense un termini mínim concret de temps.

El període de contractació subvencionat per aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte. Les persones i les entitats beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de divuit mesos, que inclou com a mínim sis mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

Totes les persones contractades  han de participar, dins del període d’actuació subvencionable en almenys un dels cursos de formació gratuïta que s’ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en format en línia (on-line) o presencial.. Podeu consultar les accions formatives programades pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, en el següent enllaç. L’acció o accions formatives realitzades s’hauran d’acreditar amb el/els corresponent/s certificat/s que acreditin la participació en una determinada activitat formativa.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte de treball indefinit en un termini màxim de tres mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 20.850,00 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que en cap cas no pot ser inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç.

Si tens dubtes pots consultar les Preguntes Freqüents.

Normativa relacionada

Resum detalls

Subvencions programa “TU+1” per autonòms per la contractació indefinida d’un/a treballador/a 2024

Dates
Del 05/07/2024 al 12/09/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball