Ajuts per a inversions en instal·lacions de transformació i comercialització vitivinícoles 2023


Termini

Fins 3 d’abril de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut:

  • Empreses productores dels productes vitivinícoles que en el moment de la sol·licitud produeixin o comercialitzin els productes contemplats en l’annex VII part II del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 o que iniciin l’activitat amb aquesta sol·licitud.
  • Les organitzacions de productors vitivinícoles
  • Associacions de dos o més productors, amb personalitat jurídica, del productes mencionats en l’annex VII part II d’aquest Reglament.
  • Organitzacions interprofessionals
  • Organitzacions professionals.

Si són empreses nomes comercialitzadores, com a mínim un 80% de la seva facturació de l’últim exercici tancat haurà de procedir de la comercialització dels productes de l’annex VII part II del Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.

Què subvenciona?

a) La construcció, adquisició o millora de béns immobles.
b) Compra de nova maquinària i béns d’equip fins al valor de mercat del producte.
c) Despeses generals vinculades a les despeses contemplades en les lletres a i b) com els honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de viabilitat, amb el límit del 8% del pressupost aprovat per l’operació d’inversió.
d) Adquisició o desenvolupament de suports lògics d’ordinador i l’adquisició de patens, llicències, drets d’autor i el registre de marques col·lectives.
Els imports màxims subvencionables dins de les operacions d’inversió, pels conceptes senyalats en l’annex XI del Reial decret 905/2022, s’atenen als límits que s’indiquen en aquest annex, de forma que quan una operació concreta superi aquests límits, l’excés serà considerat despesa no subvencionable.

No tindran la consideració de subvencionables els despeses establertes en l’annex XII del Reial decret 905/2022.

Les despeses subvencionables han de tenir un pressupost d’inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros

Quina quantitat em poden donar?

Fins a un 40% del cost de les despeses subvencionables.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria i sol·licitud de l’ajut la trobaràs en el següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts per a inversions en instal·lacions de transformació i comercialització vitivinícoles 2023

Dates
Del 24/03/2023 al 03/04/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural