Subvencions per a activitats comercials, industrials, professionals i per a l’autoocupació al municipi d’Ascó


Termini

Fins a 31 de desembre de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

 • En relació a la implementació, creació, rehabilitació i/o millora, condicionament i desenvolupament de comerços, indústries i activitats professionals al municipi d’Ascó: les persones físiques o jurídiques titulars de comerços, indústries, de serveis i professionals
 • En relació a l’autoocupació: les persones físiques autònomes, inscrites a l’AEAT i al RETA amb les condicions i requisits establerts a les presents bases.

Què subvenciona?

Aquesta línia d’ajudes per a activitats comercials, industrials, professionals i per a l’autoocupació al municipi d’Ascó financia les següents actuacions:

 • Implementació, creació, rehabilitació i/o millora, condicionament i desenvolupament de comerços, indústries i activitats professionals al municipi d’Ascó
 • L’autoocupació

Què he de complir?

Els comerços, indústries i activitats econòmiques hauran d’estar ubicats al terme municipal d’Ascó, d’acord amb la normativa general aplicable a cada cas en matèria urbanística i d’activitats classificades amb els permisos o llicències, si s’escau, corresponents.

El domicili social o centre de treball ha d’estar al municipi d’Ascó.

Quina quantitat em poden donar?

 • Per la implementació, creació, rehabilitació i/o millora, condicionament i desenvolupament de comerços, indústries i activitats professionals al municipi d’Ascó
  • Amb un import màxim de 20.000€, a excepció de les persones de fins a 35 anys o més grans de 55 anys que l’import màxim serà de 30.000€:
   • Per obra civil realitzada per al desenvolupament de la indústria, comerç o activitat professional i/o supressió de barreres arquitectòniques aprovades com a tals pels Serveis Tècnics Municipals, el 45% del seu cost.
   • Per les instal·lacions fixes i necessàries pel desenvolupament de la indústria, comerç o activitat professional, el 25% del seu cost. L’apreciació del que és una instal·lació fixa i necessària es determinarà pels serveis tècnics municipals
   • La subvenció s’aplicarà sempre sobre el cost de les obres o inversió, sense I.V.A. (Impost sobre el Valor Afegit).
 • Per l’autoocupació
  • La quantia de la subvenció serà de 6.000€ com a persona autònoma degudament inscrita al règim de la Seguretat Social i vinculada al municipi d’Ascó en el termes determinats a les condicions i requisits de les presents bases.
  • Només es pot optar una vegada a la present subvenció.
  • La subvenció es pot satisfer en una sola vegada, per l’import total de 6.000€, o de forma anual, a raó de 2.000€ anuals durant el termini de 3 anys prèvia justificació de les condicions objecte de la subvenció.

Com puc demanar-la?

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament d’Ascó.

Tota la informació es pot trobar al següent enllaç (veure apartat “11. Subvencions per al foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de treball”)

Normativa

Accedeix a les bases de la convocatòria

Accedeix a la convocatòria

 

Resum detalls

Subvencions per a activitats comercials, industrials, professionals i per a l’autoocupació al municipi d’Ascó

Dates
Del 23/03/2023 al 31/12/2023

Categories

Organisme gestor Ajuntament d'Ascó