Ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19


Termini

Del 18 al 30 de març de 2021.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els organitzadors d’activitats firals, entenent com a activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l’oferta de les diverses branques de l’activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre d’activitats firals de la Direcció general de Comerç i reuneixin les característiques establertes a l’article 40 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

Què subvenciona?

La subvenció es divideix en dos àmbits:

  • Àmbit 1, ajuts per a organitzadors d’activitats firals que han hagut de suspendre l’activitat quan ja havien realitzat alguna despesa; i ajuts per a organitzadors d’activitats firals que han realitzat l’activitat però que han hagut de reduir el nombre d’expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma virtual o híbrida.
  • Àmbit 2, ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en el qual se celebrin com a mínim dues activitats firals anuals.

Quina quantitat em poden donar?

Pel que fa a la subvenció d l’Àmbit 1 poden rebre, per a cada activitat firal, com a màxim, en funció del nombre d’expositors de l’última edició de l’activitat firal subvencionada i del prorrateig entre les sol·licituds presentades, si s’escau, les següents quantitats:

  • De 0-49 expositors, un màxim de 6.000€ per activitat firal
  • De 50-100 expositors, un màxim de 12.000€ per activitat firal
  • Més de 100 expositors, un màxim de 18.000€ per activitat firal

En el supòsit que es tractés d’una primera edició de l’activitat firal subvencionable, degudament inscrita en el Registre d’activitats firals, que ha estat suspesa amb despesa prèvia, o bé s’ha realitzat de forma virtual o híbrida es tindran en compte el nombre d’expositors previstos.

Pel que fa a l’Àmbit 2 poden rebre, en funció dels metres quadrats del recinte per al qual se sol·licita la subvenció, la següent quantitat:

  • Per a recintes de menys de 2.000 metres quadrats 10.000€.
  • Per a recintes de 2.000 metres quadrats i fins a 5.999 metres quadrats 20.000€.
  • Per a recintes de 6.000 metres quadrats i fins a 50.000 metres quadrats 45.000€.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19

Dates
Del 18/03/2021 al 30/03/2021

Categories

Organisme gestor Generalitat de Catalunya