Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals


Termini

Del dia 7 de novembre a les 9h fins el dia 11 de novembre de 2022 a les 15h

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les cooperatives i les societats laborals.

Què subvenciona?

Es considera subvencionable la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a una cooperativa o una societat laboral incloses en algun dels col·lectius següents:

  • Persones desocupades.
  • Persones treballadores vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació ha de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. A l’efecte del càlcul de l’increment d’ocupació s’han de tenir en compte el nombre de socis o sòcies treballadors o de treball i el nombre de treballadors o treballadores amb contracte indefinit.

Les persones que s’incorporin com a sòcies treballadores o com a sòcies de treball han de complir els requisits següents:

a) Pel que fa a les persones que estiguin desocupades, han d’estar inscrites a l’oficina d’ocupació corresponent com a demandants d’ocupació prèviament a la seva incorporació com a sòcies.

b) Pel que fa a les persones treballadores de l’empresa, han d’estar donades d’alta al règim general de la Seguretat Social prèviament a la seva incorporació com a sòcies.

c) No es poden concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a cooperatives i societats laborals que hagin gaudit d’aquesta condició en la mateixa empresa en els 2 anys anteriors a la nova incorporació.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

  • a) Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s’incrementarà a 7.500,00 euros quan es tracti de la incorporació de persones amb discapacitats menors de 30 anys.
  • b) Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s’incrementarà a 6.000,00 euros quan les dones estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació.

En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà de 6.500,00 euros, que s’incrementarà a 7.000,00 euros quan les dones estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació.

  • c) Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s’incrementarà a 4.500,00 euros quan les persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació.

En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà de 5.000,00 euros, que s’incrementarà a 5.500,00 euros quan les persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació.

  • d) Un import màxim de 2.000,00 euros per la incorporació de persones no incloses en els col·lectius anteriors, que s’incrementarà a 2.500,00 euros quan estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació.

En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros, que s’incrementarà a 3.500,00 euros quan les persones estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació.

En el cas que la persona que s’incorpora com a sòcia s’inclogui en més d’una de les categories anteriorment citades, s’aplicarà la subvenció que estableixi l’import més elevat, sempre que s’acrediti la condició personal amb la documentació que estableix la base 6 de l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.

Totes les subvencions citades en aquest punt 8 també es poden concedir quan la jornada de treball de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball que s’incorpori ho faci a temps parcial, i la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Normativa relacionada

Resum detalls

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Dates
Del 07/11/2022 al 11/11/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball - Generalitat de Catalunya