Subvencions programa “TU+1” per autonòms per la contractació indefinida d’un/a treballador/a


Termini

Del 28 d’octubre a les 9h,  al 11 de novembre de 2022, a les 15:00h

Qui ho pot sol·licitar?

Els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

  • Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  • Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
  • Els treballadors o treballadores autònoms que formin part d’una societat civil privada (SCP) o d’altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.
  • Els treballadors o treballadores autònoms que siguin socis de cooperatives.

Què subvenciona?

Es consideraran actuacions subvencionables la formalització d’un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d’atorgament.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Quina quantitat em poden donar?

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i s’atorga un mòdul econòmic. La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 18.325,92 euros*, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

*La referència per determinar la quantia del mòdul és l’SMI fixat al Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2022, entenent aquest com una referència objectiva vàlida per a la determinació d’un mòdul econòmic en l’àmbit de les subvencions.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Normativa relacionada

Resum detalls

Subvencions programa “TU+1” per autonòms per la contractació indefinida d’un/a treballador/a

Dates
Del 28/10/2022 al 11/11/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball