Ajuts a centrals fruitícoles de fruita de pinyol afectades per les gelades de l’abril del 2022


Termini

De l’11 al 24 de novembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Les centrals fructícoles titularitat de cooperatives, SAT o empreses, no reconegudes com a organitzacions de productors:

  1. que comercialitzen fruita de pinyol, el 50% o més de la qual es produeix en finques ubicades a les comarques afectades per les gelades de l’abril de 2022, indicades en l’apartat 1, les quals siguin titularitat:
    i. dels seus membres o socis, en el cas de cooperatives o SAT, o
    ii. de productors que mantenen una relació contractual amb la central fructícola des de, com a mínim, el 2018, en el cas d’empreses;
  2. i que acreditin haver sofert un decrement de com a mínim el 30% del valor de la seva comercialització en la collita de fruita de pinyol corresponent a l’any 2022, corregit amb la inflació d’agost de 2022 (10,5%), respecte de la mitjana del quinquenni 2017-2021, després d’eliminar les dades menor i major de la sèrie.

Què subvenciona?

La compensació de les pèrdues de les centrals fructícoles,  ubicades a les comarques afectades per les gelades de l’abril de 2022 (el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell, la Ribera d’Ebre, laTerra Alta, el Pallars Jussà, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, l’Anoia i la Segarra), i que han sofert una pèrdua important de facturació com a conseqüència d’aquestes gelades, per garantir la seva continuïtat i viabilitat econòmica (línia d’ajut 1).

Quina quantitat em poden donar?

1L’ajut té caràcter de subvenció per compensar la pèrdua d’ingressos com a conseqüència del decrement del valor de la comercialització , o VPC en cas de les OPFH, causat per les gelades que van afectar l’abril de 2022.

La pèrdua d’ingressos causada per les gelades de l’abril de 2022 s’ha d’acreditar mitjançant informe d’un auditor de comptes, inscrit al Registre oficial d’auditors de comptes, que determini el percentatge i l’import del decrement en el valor de la comercialització, o VPC en cas de les OPFH:

L’import de l’ajut es calcularà segons la taula següent:

A aquest import d’ajut se li afegeix el cost dels serveis d’un auditor de comptes. L’import màxim a subvencionar pel concepte de despesa d’informe d’auditor és de 1.000 euros (+IVA).
L’import màxim de l’ajut, inclòs l’import del cost de l’informe d’auditor, és de 200.000 euros per persona beneficiària, sense perjudici dels límits quantitatius del règim d’acumulació d’ajuts mínims.

Com el puc demanar?

Per a més informació i per tramitar la subvenció visita el següent enllaç

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts a centrals fruitícoles de fruita de pinyol afectades per les gelades de l’abril del 2022

Dates
Del 11/11/2022 al 24/11/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural