Ajuts del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació


Termini

Del 7 de maig al 7 de juliol de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut, suportin la càrrega financera de les inversions subvencionables i compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Què subvenciona?

L’objecte dels ajuts és el foment dels projectes d’inversió executats a Catalunya: 

a) Destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments, excepte els de la pesca i els productes forestals (operació 04.02.01)

b) Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d’aliments relacionats amb algun procés de transformació i/o comercialització dels productes agrícoles recollits a l’annex I del Tractat FUE, excepte els de la pesca i els productes forestals. Solament es consideraran subvencionables les inversions que no intervinguin en el procés de producció directament i permetin obtenir una millora ambiental que vagi més enllà de la derivada de la normativa ambiental vigent (operació 04.02.02)

Quina quantitat em poden donar?

L’import d’inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000,00 d’euros i no pot ser inferior a 40.000,00 euros per persona beneficiària i per línia d’ajut (operacions 04.02.01 i 04.02.02). Així mateix, l’import màxim de l’ajut no pot superar els 500.000,00 euros per persona beneficiària i per línia d’ajut (operacions 04.02.01 i 04.02.02).

Com el puc demanar?

Les bases reguladores de l’ajut es poden consultar en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació

Dates
Del 07/05/2021 al 07/07/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya