Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la crisi de la COVID-19


Termini

Del dia 8 al 21 d’octubre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la sol·licitud siguin:

a) Titulars d’explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020. Les persones operadores que no estiguin obligades a presentar la DUN, han d’estar inscrites en els registres corresponents.

b) Productors/res dels productes següents:

  • Fruita i productes hortícoles. Aquests productes han de complir les normes de comercialització establertes en el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, en els sectors de les fruites i hortalisses transformades.
  • Llegums i cereals destinats a consum humà que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
  • Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos, i ous, que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
  • Per a les carns, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. En el cas de bovins que no hagin nascut en aquestes explotacions, cal que hagin estat engreixats en explotacions catalanes un mínim de 4 mesos.
  • Mel, oli d’oliva verge, productes transformats de fruita i horta, i elaborats a base de carn de porc que compleixin l’establert en la lletra a) d’aquest apartat i que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableixi la normativa sectorial aplicable.

c) Les entitats i associacions sense ànim de lucre

d) Les cooperatives agràries i les SAT

e) Els elaboradors de formatges frescos de cabra, vaca i ovella que comprin la llet exclusivament a productors

Què subvenciona?

L’ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19  durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020.

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de l’ajut no podrà superar:

  • En el cas dels productors del punt 2.1.no podrà superar els 15.000€ euros per persona beneficiària, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes transformats de fruita i verdura i elaborats a base de carn de porc, en què serà de 4.000€.
  • En el cas dels productors el màxim serà de 75.000€ per beneficiari, excepte en el cas de la fruita seca, mel, oli d’oliva verge, transformats de fruita i verdura i elaborats a base de carn de porc, que serà de 30.000€.
  • En el cas d’entitats i  associacions i elaboradors de formatges frescos el màxim d’ajut és de 10.000€ per beneficiari.
  • En el cas de SAT, el càlcul es farà aplicant el màxim per tipus de producte i nombre de socis, amb un màxim de 75.000€, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els transformats de fruita i verdura, i els elaborats a base de carn de porc, en què el límit serà de 30.000€.

Com el puc demanar?

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-productors-agraris-covid?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Resum detalls

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la crisi de la COVID-19

Dates
Del 08/10/2020 al 21/10/2020

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya