Programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable


Termini

Des del 15 de desembre de 2021 (9h) fins el 31 de desembre de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris/àries :

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica, en funció de determinats grups de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), per la qual ofereixin bens i/o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energia
 • Activitats econòmiques que són subvencionables d’acord amb la CNAE:
  • Programa d’incentius 1: grups G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R o S.
  • Programa d’incentius 2: grups A01, excepte el 017, B, C, D, E o F.
  • Programa d’incentius 3: grups A01, excepte el 017, B, C, D, E,F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R o S.

Què subvenciona?

Es contemplen tres programes d’incentius:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum (bateries), amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció es calcularà com un percentatge sobre el total de costos subvencionables en funció de la dimensió de la l’empresa:

subvencio energies renovables

Costos elegibles
– Inversió en equips i materials
– Costos d’execució d’obres
– Equipaments electromecànics, hidràulics i de control
– Sistemes elèctrics generals d’AT i BT
– Sistemes de gestió i monitorització
– Sistemes de mesures del recurs
– Obra civil relacionada amb el projecte
– Cost desmantellament instal·lacions existents
– Costos de redacció de projectes o memòries tècniques
– Costos de direcció facultativa
– Coordinació de seguretat i salut de l’obra
– Costos de gestió de sol·licitud i justificació d’ajut

Com el puc demanar?

Per a més informació i per a tramitar els ajuts, visita el següent enllaç 

Normativa:

RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d’1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajuts del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248).

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesiónbvdirecta a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

Resum detalls

Programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable

Dates
Del 15/12/2021 al 31/12/2023

Categories

Organisme gestor Institut Català d'Energia (ICAEN)