Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil


Termini

De l’11 de juny al 15 d’octubre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest programa va dirigit a joves que abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és afavorir la incorporació al mercat de treball de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil mitjançant ajuts a la creació de treball autònom.

Se subvenciona un import fix per cada jove que es dona d’alta de forma ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos per garantir uns ingressos mínims del treballador autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

Què he de complir?

La persona treballadora ha d’estar inscrita en el programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d’alta com a treballador autònom. A aquest efecte es verifica que l’alta al programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l’alta d’inici de l’activitat que consti en el document d’alta al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent.

L’alta com a treballador autònom ha de ser dins l’àmbit temporal que va de l’1 de setembre de 2019 fins al 15 d’octubre de 2020.

El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

La persona treballadora no pot estar contractada per compte d’altri simultàniament a l’alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d’aquest ajut.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de fins a 10.000,00 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d’alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si es produeix la baixa anticipada de l’autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d’alta ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s’ha d’utilitzar la taula d’imports següent tenint en compte només els mesos complets:

MESOS IMPORT SUBVENCIÓ
Menys 8 0
8 6.429,00
9 7.143,00
10 7.857,00
11 8.571,00
12 10.000,00

Com puc demanar-la?

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil

Resum detalls

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

Dates
Del 11/06/2020 al 15/10/2020

Categories

Organisme gestor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya