Pla MOVES II. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2020


Termini

Del 17 setembre de 2020 al 16 de setembre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, en aquest cas hauran d’estar donats d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud.

Què subvenciona?

Actuació 1: Adquisició de vehicles d’energies alternatives recollides al RD, mitjançant adquisició directa o per operacions de finançament de lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya i, vehicles nous matriculats amb fins 9 mesos d’antiguitat i que ho hagin estat únicament a nom del concessionari.

Què he de complir?

Les persones físiques beneficiàries han de tenir la seva residència fiscal a Catalunya i que l’actuació objecte de l’ajut també estigui ubicada a Catalunya.
Les persones jurídiques beneficiàries han de tenir el seu domicili social i fiscal a Catalunya, o bé justificar sempre que la inversió té el seu efecte sobre el consum d’energia -o sobre la reducció de la dependència del
petroli- al territori català.

L’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting, i per a les següents categories de vehicles: M1, N1, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e, els concessionaris o punts de venda de vehicles han d’estar ubicats al territori català. Aquest requisit no serà obligatori en el cas que es vulgui adquirir un model de vehicle que no disposi d’un concessionari o punt de venda a Catalunya. Aquesta consideració caldrà justificar-la mitjançant una declaració responsable per part de la persona beneficiària.

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut s’estableix en funció de la tipologia d’empresa així com del tipus de vehicle a adquirir.
Consulta la informació en la següent taula: http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/MOVES-II/Arxius/200709-TAULA-RESUM-AJUTS.pdf

Com el puc demanar?

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/

Resum detalls

Pla MOVES II. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2020

Dates
Del 17/09/2020 al 16/09/2021

Categories

Organisme gestor Institut Català d'Energia (ICAEN)