Subvencions per a activitats comercials, industrials, professionals i per a l’autoocupació al municipi d’Ascó


Termini

Fins a 31 de desembre de 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

 • En relació a la implementació, creació, rehabilitació i/o millora, condicionament i desenvolupament de comerços, indústries i activitats professionals al municipi d’Ascó: les persones físiques o jurídiques titulars de comerços, indústries, de serveis i professionals
 • En relació a l’autoocupació: les persones físiques autònomes, inscrites a l’AEAT i al RETA amb les condicions i requisits establerts a les presents bases.

Què subvenciona?

Aquesta línia d’ajudes per a activitats comercials, industrials, professionals i per a l’autoocupació al municipi d’Ascó financia les següents actuacions:

 • Implementació, creació, rehabilitació i/o millora, condicionament i desenvolupament de comerços, indústries i activitats professionals al municipi d’Ascó
 • L’autoocupació

Què he de complir?

Els comerços, indústries i activitats econòmiques hauran d’estar ubicats al terme municipal d’Ascó, d’acord amb la normativa general aplicable a cada cas en matèria urbanística i d’activitats classificades amb els permisos o llicències, si s’escau, corresponents.

El domicili social o centre de treball ha d’estar al municipi d’Ascó.

Quina quantitat em poden donar?

 • Per la implementació, creació, rehabilitació i/o millora, condicionament i desenvolupament de comerços, indústries i activitats professionals al municipi d’Ascó
  • Amb un import màxim de 20.000€, a excepció de les persones de fins a 35 anys o més grans de 55 anys que l’import màxim serà de 30.000€:
   • Per obra civil realitzada per al desenvolupament de la indústria, comerç o activitat professional i/o supressió de barreres arquitectòniques aprovades com a tals pels Serveis Tècnics Municipals, el 45% del seu cost.
   • Per les instal·lacions fixes i necessàries pel desenvolupament de la indústria, comerç o activitat professional, el 25% del seu cost. L’apreciació del que és una instal·lació fixa i necessària es determinarà pels serveis tècnics municipals
   • La subvenció s’aplicarà sempre sobre el cost de les obres o inversió, sense I.V.A. (Impost sobre el Valor Afegit).
 • Per l’autoocupació
  • La quantia de la subvenció serà de 6.000€ com a persona autònoma degudament inscrita al règim de la Seguretat Social i vinculada al municipi d’Ascó en el termes determinats a les condicions i requisits de les presents bases.
  • Només es pot optar una vegada a la present subvenció.
  • La subvenció es pot satisfer en una sola vegada, per l’import total de 6.000€, o de forma anual, a raó de 2.000€ anuals durant el termini de 3 anys prèvia justificació de les condicions objecte de la subvenció.

Com puc demanar-la?

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament d’Ascó.

Tota la informació es pot trobar al següent enllaç

Resum detalls

Subvencions per a activitats comercials, industrials, professionals i per a l’autoocupació al municipi d’Ascó

Dates
Del 01/07/2020 al 31/12/2020

Categories

Organisme gestor Ajuntament d'Ascó