Ajut de minimis destinat a la promoció i el foment de la venda de proximitat 2023


Termini

Del 16 de novembre al 15 de desembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut:

  • Les associacions, fundacions, federacions, amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre
  • Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat

En ambdós casos, han de tenir vinculació amb la Venda de Proximitat d’acord amb el Decret 24/2013; caldrà que:
a) o bé com a mínim un 25% dels seus socis siguin titulars d’una explotació agrària o siguin una agrupació de productors agraris, i, en ambdós casos, que estiguin adherits a la Venda de Proximitat d’acord amb el Decret24/2013;
b) o bé en els seus estatuts figuri la Venda de Proximitat entre les activitats i puguin acreditar la participació en un projecte de promoció de la Venda de Proximitat;
c) o, en el cas de les fundacions, estiguin adherides a la Venda de Proximitat, o tinguin com a beneficiaris productors agraris adherits a la Venda de Proximitat

Què subvenciona?

L’objecte de l’ajut és la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya, mitjançant tota aquella acció de promoció al territori que inclogui el logotip identificatiu fins al punt de venda.

Es consideren despeses subvencionables de la Venda de Proximitat, d’acord , les següents:
a) Activitats de promoció de la Venda de Proximitat d’acord amb l’apartat 18 d) de les  bases reguladores.
Aquestes activitats promocionals inclouen, entre d’altres: l’edició de nous materials promocionals; la participació a fires i certàmens; la concepció, el disseny i l’edició de nous productes amb la marca del
sol·licitant; la millora promocional de la Venda de Proximitat en la imatge del punt de venda; la creació i el manteniment del lloc web; la presència a Internet; la gestió de les xarxes socials, i la publicitat en els diferents mitjans de comunicació i/o en els punts de venda.
b) Activitats de comercialització de la Venda de Proximitat d’aquelles persones beneficiàries els socis de les quals adherits a la Venda de Proximitat comercialitzin les seves produccions amb el logotip identificador, que preveuen, entre d’altres:
1. L’elaboració de convenis per a l’establiment de canals estables de comercialització entre els productors i col·lectius de consumidors i restauració col·lectiva que comportin la planificació de les produccions.
2. El comerç electrònic (lloc web (hosting), lloguer del domini i manteniment de la botiga en línia per al comerç electrònic, inclosa la digitalització de la gestió de clients, la facturació en línia i la ciberseguretat). En queda exclosa l’adquisició de programes informàtics (programari).
3. Les actuacions destinades a dotar d’infraestructures per a la comercialització: el lloguer de vehicles destinats al repartiment dels seus productes; el lloguer de locals per a l’emmagatzematge i la distribució dels seus productes; el lloguer de cambres frigorífiques per conservar els seus productes, i el lloguer de locals comercials per a la venda dels seus productes.
4. La formació als productors sobre les eines digitals per a la comercialització.
c) Les despeses de contractació d’una única persona dinamitzadora (amb caràcter laboral o de serveis) per a la promoció, el foment i la comercialització de la Venda de Proximitat d’aquelles persones beneficiàries en què el percentatge dels seus membres adherits a la venda de proximitat sigui superior al 50%, sempre que s’hagin efectuat despeses definides a l’apartat 5.1, lletres a) i b). Aquests costos poden ser per la contractació expressa d’un dinamitzador, o bé els corresponents a la proporció d’hores de treball invertides en les activitats de promoció, foment i comercialització de la Venda de Proximitat per part del personal propi de l’entitat.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2022 i l’1 de setembre de 2023, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DACC com a màxim el 20 de setembre de 2023.

Quina quantitat em poden donar?

L’import total rebut de l’ajut serà el 70% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a 40.000 euros per persona beneficiària i convocatòria.

Dins d’aquest import, la despesa subvencionable descrita a l’apartat c) pot ser, com a màxim, del 50% del total, sense superar els 15.000 euros d’ajut. En el cas del’actuació  b).1, aquest percentatge serà del 65%

Aquesta convocatòria concreta té una dotació  de 1.300.000,00 euros.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria i sol·licitud de l’ajut la trobaràs en el següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajut de minimis destinat a la promoció i el foment de la venda de proximitat 2023

Dates
Del 16/11/2022 al 15/12/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural