Subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis per als exercicis 2021-2022 (Móra d’Ebre)


Termini

Del 20 de maig al 30 de juny de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de lucre o, en el cas d’edificacions en règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris.

El benefici que es reconegui per raó d’una determinada actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d’obres, prèvia acreditació documental.

Què subvenciona?

Es consideren subvencionables les actuacions següents que s’hagin realitzat o s’hagin de realitzar, des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022:

  • Rehabilitació de façanes o mitgeres entre edificacions consolidades
  • Actuacions destinades a garantir l’estabilitat estructural de les cobertes sense modificar el volum de l’edifici
  • La instal·lació d’activitats comercials, d’hostaleria i restauració

S’inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació de façanes d’edificis en l’àmbit d’actuació.

Quina quantitat em poden donar?

1. Façanes
La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres cost de l’obra amb el màxim del crèdit existent a l’aplicació pressupostària corresponent.
2. Cobertes
La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import de l’Impost de Construccions,Instal·lacions i Obres cost de l’obra amb el màxim del crèdit existent a l’aplicació pressupostàriacorresponent.
3. Activitats comercials, d’hostaleria i restauració
3.1.- Instal·lació d’activitats d’hostaleria i restauració
– La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import del 50 % de l’Impost deConstruccions, Instal·lacions i Obres.
3.2.- Instal·lació d’activitats comercials, sempre i quan la superfície de la mateixa no superi els 150m²
– La subvenció consistirà en una quantitat equivalent a l’import del 50 % de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

La quantia total máxima de les subvencions és la següent:

  • instal·lació d’activitats comercials, d’hostaleria i restauració, 500 euros
  • façanes i cobertes, 500 euros

Com el puc demanar?

Per escrit, segons model determinat per l’Ajuntament, es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre general de documents de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Accedeix a l’apartat de subvencions de l’Ajuntament en el següent enllaç seu-e.

Consulta  la convocatòria dels ajuts en el següent enllaç.

Resum detalls

Subvencions per a la instal·lació d’activitats comercials i d’hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d’edificis per als exercicis 2021-2022 (Móra d’Ebre)

Dates
Del 20/05/2023 al 30/06/2023

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Móra d'Ebre