Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments


Termini

De les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Àmbit 1, 2 i 4:

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, a excepció, en l’àmbit 1, de les parades de mercats sedentaris noves situades en els mercats provisionals per motiu de de reformes integrals de mercats.

Àmbit 3:

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. Bars, cafeteries i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering. Agències de viatges detallistes

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Què subvenciona?

Aquest programa fomenta la dinamització  del comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

L’acció objecte de subvenció s’ha d’executar de manera efectiva durant l’any 2023, de l’1 de gener al 31 de desembre, excepte en l’àmbit 3: Adaptació de les portes (Reial Decret Llei,14/2022 d’1 d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica) del Programa 4 “Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària”, en el qual les despeses poden ser executades des de l’1 d’agost de 2022 fins a 31 de desembre de 2023.

 

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte corresponent.

Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall o serveis.

Han de disposar del corresponent permís municipal.

S’acceptaran aquelles sol.licituds amb llicència d’obertura de l’any de publicació de la convocatòria, encara que el traspàs correspongui a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.

Despeses subvencionables: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2: reforma d’establiments

Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Despeses subvencionables: Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 5 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses derivades de l’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).

Àmbit 3: adaptació de les portes

Despeses derivades de l’adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 d’1 d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica).

Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall o serveis.

Despeses subvencionables: les despeses realitzades des de l’1/8/2022 (data d’entrada en vigor del Reial Decret Llei, 14/2022 d’1 d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica) i fins a 31 de desembre del 2023.

Àmbit 4: parades de mercats de venda no sedentària

Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

Despeses subvencionables: Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 5 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses derivades de l’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).

Per a tots els àmbits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a reformes integrals de mercats municipals.

Quina quantitat em poden donar?

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Com el puc demanar?

Trobaràs l’accés al tràmit en el següent enllaç, a partir del dia 22 de juny.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Dates
Del 22/06/2023 al 31/12/2023

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya