Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per a fomentar la integració de persones en situació de vulnerabilitat


Termini

Del 15 d’abril al  30 de setembre de 2023, a les 15:00h

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va dirigit a empreses, autònoms o persones jurídiques, del mercat ordinari de treball amb establiment operatiu a Catalunya, excepte les empreses de treball temporal (ETT).

Què subvenciona?

La contractació laboral iniciada al 2023 a jornada completa dels destinataris finals en el mercat ordinari de treball dins de l’any de la convocatòria, en els termes i les condicions que preveu aquesta Ordre, per un mínim de sis mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral.

Les persones destinatàries finals de l’ajut son:

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament certificat pel Departament de Treball, Afers Social i Família, o resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses. L’interval entre la finalització del contracte en l’empresa d’inserció i el de l’inici en l’empresa ordinària no pot ser superior a 3 mesos.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de l’ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2023 s’estableix en 7.560,00 euros.

Quan el contracte sigui d’entre 6 i 12 mesos la quantia de la subvenció s’ha d’ajustar proporcionalment a la durada de la relació laboral, amb un màxim de 12 mesos, d’acord amb la base 5.b) de l’annex 1 de l’Ordre TSF/65/2018, d’11 de juny.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per a fomentar la integració de persones en situació de vulnerabilitat

Dates
Del 15/04/2023 al 30/09/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball