Cupons Estratègia


Termini

Del 30 de maig al 15 de novembre

Qui ho pot sol·licitar?

  • Les beneficiàries són empreses industrials, que estiguin constituïdes com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya, amb expressa exclusió de les microempreses tal com es defineixen a la base 2.1 de l’annex 1 de les bases.
  • Es consideren empreses industrials aquelles que tinguin una activitat econòmica inclosa en els següents IAEs: Divisió 1 (Energia i Aigua), Divisió 3 (Indústries transformadores de metalls, mecànica de precisió), Divisió 4 (altres indústries manufactureres) i incloses en la Divisió 2, excepte les agrupacions 21 (Extracció i preparació de minerals metàl·lics) i 23 (Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics).

Què subvenciona?

Assessorament extern adreçat a acompanyar als membres del comitè de direcció i altres persones clau de l’organització en un procés de reflexió sobre el seu model de negoci i la seva capacitat per canviar.
Aquest assessorament extern, vinculat a un servei d’assessorament estratègic, ha de ser realitzat per una persona assessora acreditada per ACCIÓ, en el moment de fer la sol·licitud d’ajut, en les àrees d’expertesa d’estratègia o gestió de la innovació.
La persona assessora acreditada acompanyarà a les persones clau de l’empresa en un procés de reflexió estratègica de futur, que consisteix en:
– Identificar quins canvis poden impactar al seu model de negoci actual.
– Identificar i/o conceptualitzar iniciatives a explotar o àrees d’oportunitat a explorar per donar resposta als canvis identificats.
– Prioritzar les iniciatives o àrees d’oportunitat més rellevants per assegurar la seva competitivitat futura.

Es poden consultar les persones assessores acreditades al Cercador de persones acreditades d’ACCIÓ.

Quina quantitat em poden donar?

Ajut màxim: 8.000 euros.

  • Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2024 i el 30 de setembre de 2025.
  • Les empreses que se’ls hagi concedit un Cupó a l’estratègia en la convocatòria anterior, no podran accedir en aquesta convocatòria.
  • L’empresa beneficiària podrà rebre fins a quatre cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

Resum detalls

Cupons Estratègia

Dates
Del 30/05/2024 al 15/11/2024

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa