Ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 2023


Termini

Del 13 al 27 de desembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries dels ajuts les cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització de productes agraris constituïdes legalment i les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que sota la fórmula jurídica de cooperativa, societat agrària de transformació o societat mercantil estiguin formades o participades per entitats associatives agràries de les quals més del 50% del capital social correspongui a cooperatives agràries d’aquestes característiques i compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de les bases reguladores.

Què subvenciona?

El principal objecte dels ajuts és la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d’incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament, amb l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n’augmentin la competitivitat.

La tipologia d’accions subvencionables són:

Processos d’integració cooperativa amb l’objectiu principal d’establir ajuts inicials a les agrupacions i organitzacions de productors del sector agrícola;
Serveis de consultoria externa amb l’objectiu principal d’establir ajuts a les pimes per serveis de consultoria;
Participació en fires comercials;
Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles;
Contractació de personal qualificat amb l’objectiu principal d’establir ajuts a la innovació en matèria de processos i organització.

Són subvencionables les despeses ocasionades des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 31 d’octubre de 2023. En cap cas no se subvencionaran despeses ocasionades abans de la sol·licitud.

Quina quantitat em poden donar?

  • Processos d’integració cooperativa tenen caràcter temporal i decreixent en un període màxim de cinc anys, amb una quantitat fixada que s’abona en tres trams anuals posteriors al reconeixement de la nova entitat segons el pla d’empresa presentat, amb un ajut màxim del 100% de les despeses subvencionables, d’acord amb el barem  establert en la base 5.
  • Serveis de consultoria externa, la quantia de l’ajut és com a màxim el 50% de la despesa subvencionable amb la limitació de 20.000,00 euros de subvenció per servei de consultoria.
  • Participació en fires comercials és com a màxim el 50% de la despesa subvencionable.
  • Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles és com a màxim del 40% de la inversió subvencionable. En el cas d’una inversió vinculada a una fusió d’organitzacions de productors, aquest percentatge s’incrementa fins a un màxim del 60% de la inversió subvencionable.
  • Despeses de contractació de personal qualificat té caràcter temporal amb una durada no superior als tres primers anys des de la introducció d’innovacions en els processos i l’organització, amb una subvenció màxima del 50% del cost salarial corresponent, sense superar l’import de 45.000,00 euros/any per lloc de treball. Només se subvencionaran els contractes subscrits per temps indefinit. En el supòsit d’amortització d’un lloc de treball abans de l’acabament del període de tres anys de contractació, l’entitat beneficiària ha de reintegrar l’import de l’ajut percebut.

El text íntegre de la quantia fixada per cada ajut en funció de la línia subvencionable, s’estableix en la base 5 de l’Annex I de les Bases Reguladores.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç

Normativa:

Resum detalls

Ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 2023

Dates
Del 13/12/2022 al 27/12/2022

Categories

Organisme gestor Departamentd' Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - GENCAT