Ajut temporal excepcional sector ramaderia i indústries agroalimentàries afectades increment costos energètics Ucraïna


Termini

Del 23 de desembre de 2022 a 11 de gener de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries dels ajuts

a) Les persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i no en règim d’integració (contracte regulat a la secció primera del capítol V del títol II del llibre sisè del Codi civil de Catalunya).
b) Les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs.
c) Les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l’annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, a excepció dels productes de la pesca, que no puguin ser beneficiàries d’altres línies d’ajuts establertes per motiu de la compensació de les pèrdues ocasionades per la crisi bèl·lica a Ucraïna.

Requisits dels beneficiaris
– En el cas dels productors no integrats del sector porcí hauran de ser titulars, l’1 de gener de 2022, d’una explotació ramadera inscrita i d’alta al Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) amb el tipus d’explotació Producció i reproducció classificada de porcina amb
una capacitat superior a 75 unitats de bestiar major (UBM) i haver realitzat la declaració censal obligatòria l’any 2022, d’acord amb el Reial decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació a les granges porcines intensives i es modifica la normativa bàsica d’ordenació de les explotacions de porcí extensiu.
– En el cas dels productors de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, hauran de ser titulars, l’1 de gener de 2022, d’una explotació ramadera inscrita i d’alta al Registre general d’explotacions ramaderes (REGA), amb el tipus d’explotació Producció per carn, Multiplicació per carn, Recria d’aus de producció per carn, classificada com a galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, i que aquesta explotació albergui galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, i haver realitzat la declaració censal obligatòria l’any 2022, d’acord amb el Reial decret 637/2021, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles.
– En el cas de les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l’annex I del TFUE o del cotó, a excepció dels productes de la pesca:
a) Ser titular d’un establiment inscrit al Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya o bé al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
b) Ser una PIME, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003).
c) Tenir un nombre de treballadors inferior a 50 persones.

En els tres casos a més hauran de realitzar alguna activitat relacionada amb almenys un dels objectius següents: economia circular o ús eficient dels recursos (estalvi energètic, reducció del malbaratament alimentari, reutilització de subproductes obtinguts en el procés industrial, estalvi d’aigual, reducció d’utilització d’envasos i ecodisseny de la maquinària de fabricació).

Què subvenciona?

Es vol pal·liar la crisi derivada per l’augment dels costos energètics i el preu del’alimentació animal en el sector del porcí no integrat, el sector de producció de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs i les indústries agroalimentàries de menys de 50 persones treballadores. El Reglament (UE) 2022/1033, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2022, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1305/2013, preveu una mesura específica destinada a proporcionar ajut temporal excepcional en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i dona resposta a les repercussions de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia amb la inclusió de la mesura 22 dels programes de desenvolupament rural, un ajut previst per proporcionar assistència d’emergència als productors i a les indústries especialment afectats per la crisi derivada del conflicte bèl·lic, per tal de garantir-ne l’activitat empresarial.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut consisteix en un ajut a tant alçat segons el nombre d’UBM de capacitat de l’explotació, en el cas d’explotacions ramaderes i del nombre de persones treballadores en el cas de les indústries.
Els imports màxims d’ajuts seran els següents:
– Per a les persones productores no integrades de porcí, l’ajut màxim per beneficiari segons les unitats de bestiar major (UBM) de capacitat de l’explotació serà la següent:
a) Entre 75 i 120 UBM: 2.200 euros
b) Entre 121 i 200 UBM: 3.300 euros
c) Més de 200 UBM: 5.600 euros
Les equivalències d’animals a UBM seran de 0,5 UBM per animal reproductor i de 0,3 UBM per animal d’engreix.
– Per a les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, l’ajut màxim per beneficiari:
a) Entre 0,75 UBM i 1,50 UBM: 900 euros
b) Entre més d’1,50 UBM i 6 UBM: 3.000 euros
c) Més de 6 UBM: 5.600 euros
– Per a les indústries agroalimentàries, l’ajut màxim per beneficiari serà el següent:
a) Indústries fins a 9 persones treballadores: 4.000 euros
b) Indústries a partir de 10 i fins 49 persones treballadores: 6.000 euros

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa:

Resum detalls

Ajut temporal excepcional sector ramaderia i indústries agroalimentàries afectades increment costos energètics Ucraïna

Dates
Del 23/12/2022 al 11/01/2023

Categories

Organisme gestor Departamentd' Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - GENCAT