Subvencions projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques – FNG UE


Termini

Del 17 de gener de 2023 a les 9:00 h i fins a exhaurir pressupost.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut:

 • a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic.
 • b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d’aquest ajut.

S’adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents que han d’estar situats en l’àmbit territorial de Catalunya, construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007 i que l’ús dels quals sigui l’allotjament turístic en tot l’edifici:

 • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
 • Càmpings.
 • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
 • Apartaments turístics.

Què subvenciona?

Les actuacions subvencionables estan incloses en les tipologies i subtipologies següents:

Tipologia d’actuació 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica

Les que es facin a l’envolupant tèrmica de l’edifici, la qual es compon dels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de l’ambient exterior (aire, terreny o un altre edifici) i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables, que alhora estiguin en contacte amb l’ambient exterior. Les actuacions energètiques considerades dins aquesta mesura són aquelles que aconsegueixen una reducció de la demanda energètica de calefacció i climatització de l’edifici, mitjançant actuacions sobre l’envolupant tèrmica. Les actuacions energètiques sobre l’envolupant tèrmica poden preveure solucions constructives convencionals i no convencionals.

S’entenen per solucions constructives convencionals les utilitzades habitualment als edificis per reduir-ne la demanda energètica com, per exemple, les que afecten les façanes, les cobertes, les fusteries exteriors, els vidres i les proteccions solars. S’entenen per solucions constructives no convencionals les conegudes com a mesures d’arquitectura bioclimàtica com, per exemple, els murs Trombe, els murs parietodinàmics, els hivernacles adossats, els sistemes d’ombreig, la ventilació natural, etc.

Així mateix, es consideren costos elegibles les instal·lacions auxiliars necessàries per dur a terme aquesta actuació, com ara bastides o grues.

Només es consideren subvencionables les actuacions integrals sobre un o diversos tancaments (façana, coberta, buits, etc.) de l’envolupant tèrmica de l’edifici, però no sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment.

Tipologia d’actuació 2. Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària

 •  2.1. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica

Són actuacions subvencionables aquelles en què se substitueix l’energia convencional per a la producció d’aigua calenta sanitària, la calefacció, la refrigeració o la climatització de piscines en edificis existents per energia solar tèrmica.

Són subvencionables les instal·lacions solars noves i les rehabilitacions o ampliacions d’instal·lacions existents, sempre que suposin la substitució o l’increment de la potència de generació solar i que es facin en edificis existents. També es consideren subvencionables les instal·lacions solars tèrmiques que donin servei a una xarxa de climatització urbana.

 • 2.2. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica

Són actuacions subvencionables les que s’han dut a terme a les instal·lacions de calefacció, climatització, producció d’aigua calenta sanitària o climatització de piscines, tant si el sistema de generació s’ubica al mateix edifici usuari com si s’ubica fora d’aquest i subministra a un o diversos edificis existents, sempre que substitueixin instal·lacions d’energia convencional, inclosa la modificació de xarxes de calefacció/climatització, emprant instal·lacions que utilitzin l’energia geotèrmica.

 • 2.3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques

Són actuacions subvencionables les que s’han dut a terme en instal·lacions de calefacció, climatització, producció d’aigua calenta sanitària i climatització de piscines que incloguin un sistema d’intercanvi de fums/aigua i que substitueixin les instal·lacions d’energia convencional existents en edificis, incloses les inversions en xarxes de calor o fred o la seva ampliació. Es considera que una instal·lació pertany a l’actuació de xarxes de calor quan, utilitzant una o diverses tecnologies renovables, subministri energia almenys a dos centres consumidors mitjançant les estacions d’intercanvi corresponents. També es consideren subvencionables els aparells de calefacció local, és a dir, dispositius de calefacció d’espais que emeten calor per transferència directa, sola o en combinació amb la transferència de calor a un fluid, per assolir i mantenir una temperatura agradable per als éssers humans a l’espai tancat on el producte és situat, eventualment combinat amb la producció de calor per a altres espais i equipat amb un o més generadors que converteixen directament els combustibles sòlids en calor, amb la part frontal tancada.

 • 2.4. Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos entre la subtipologia 2.1 a la 2.3

Es consideren actuacions subvencionables les que s’han dut a terme en instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària, així com la climatització de les piscines.

Les exigències mínimes d’eficiència energètica que ha de complir la instal·lació tèrmica que es renovi són les que figuren al Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) vigent.

Les actuacions energètiques subvencionables són, entre d’altres, les següents:

 • a) Sistemes de generació tèrmica, incloses solucions d’aerotèrmia i hidrotèrmia d’alta eficiència energètica que impliquin la substitució d’equips de generació tèrmica existents que permetin millorar l’eficiència energètica a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària. Tots els valors de rendiments (SEER, SCOP, etc.) utilitzats pel personal tècnic competent en l’elaboració del certificat d’eficiència de l’edifici que no siguin “per defecte” han d’estar justificats d’aquesta manera: si el valor seleccionat és “estimat” o “conegut”, cal aportar el marcatge CE, la fitxa tècnica, l’etiqueta energètica o el certificat Eurovent o similar; en tot cas, cal aportar el document on figurin els valors utilitzats al certificat.
 • b) Sistemes de ventilació natural i forçada.
 • c) Sistemes de refredament gratuït per aire exterior.
 • d) Sistemes de recuperació de calor i de l’aire d’extracció i aprofitament d’energies residuals.
 • e) Sistemes que utilitzen tècniques evaporatives que redueixin el consum d’energia de la instal·lació: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l’aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l’aire d’extracció, etc.

No es considera cost elegible la substitució de generadors tèrmics per altres que utilitzen combustible d’origen fòssil.

 • 2.5. Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques

Són actuacions subvencionables les que s’han dut a terme en instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària, així com la climatització de les piscines.

Les exigències mínimes d’eficiència energètica que ha de complir la instal·lació tèrmica que es renovi són les que figuren al Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) vigent.

Les actuacions energètiques subvencionables són, entre d’altres, les següents:

a) Cas D1: totes aquelles actuacions que permetin millorar l’eficiència energètica a les instal·lacions tèrmiques dels edificis en els sistemes de distribució, regulació i control, elements terminals, etc. i, d’entre aquestes, les que amb caràcter orientatiu i no limitatiu s’indiquen a continuació:

Sistemes de control i regulació d’equips o instal·lacions que estalviïn energia, per exemple, en funció de la variació de la temperatura exterior, la presència o les necessitats de la persona usuària.

En particular, tenen la consideració d’actuacions energètiques subvencionables els elements que permetin el control remot o automàtic per mitjans digitals d’elements per a les instal·lacions següents, entre d’altres:

 • Sistemes de control automàtic de tendals, persianes o cortines de l’edifici que permetin l’aprofitament òptim de la llum solar.
 • Sistemes de regulació de la climatització que adaptin la temperatura de l’edifici segons la variació de la temperatura exterior, l’hora del dia, la zona o la presència de persones.
 • Sistemes de control remot o automàtic de la programació i l’engegada d’electrodomèstics.
 • Sistemes de detecció de l’obertura i el tancament de finestres que adverteixin de possibles usos ineficients d’energia dels sistemes de climatització.
 • En particular, tenen aquesta consideració les actuacions que tinguin la certificació AENOR EA0026:2006 “Instal·lacions de sistemes domòtics en habitatges”, entre d’altres.
 • Sistemes de gestió electrònica de subministrament d’aigua calenta sanitària per a edificis que permetin controlar el consum d’aigua calenta sanitària i energia i limitar el cabal màxim instantani, el volum màxim d’ús i fins i tot el tall del subministrament per habitatge o estança.
 • Aixetes per al control i la gestió d’aigua calenta sanitària en el punt de consum que permetin una regulació òptima i ràpida de temperatura i cabal i que puguin ser controlades directament per la persona usuària i, alhora, mitjançant sistemes electrònics, per gestionar-ne i controlar-ne el consum instantani, la temperatura de sortida i el volum màxim de consum.  A les actuacions es considera la integració d’aquests sistemes en un sistema domòtic o immòtic que permeti la comunicació entre els diferents sistemes, de manera que aquests interactuïn entre si i es puguin controlar localment o remotament.
 • Vàlvules termostàtiques mecàniques o electròniques per a la regulació de l’aportació de calor als emissors que compleixin la norma UNE-EN-215.

b) Cas D2: també es consideren subvencionables els sistemes de monitoratge del consum d’energia, en temps real o de manera diferida, que permetin la transmissió de la seva informació cap a les persones usuàries a través de dispositius digitals. Entre les prestacions que pot incloure aquesta hi ha el desglossament dels consums d’energia més importants (il·luminació, climatització, aigua calenta sanitària, electrodomèstics, etc.), l’emmagatzematge de les dades de consum o generació d’energia perquè les pugui consultar posteriorment la persona usuària o qui aquesta autoritzi i la comunicació amb els dispositius compatibles, la consulta d’estadístiques, etc. Les dades de consum poden aparèixer tant en valor energètic com en valor econòmic i en emissions de diòxid de carboni.

Tipologia d’actuació 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum

Són actuacions subvencionables totes aquelles que permetin millorar l’eficiència energètica a les instal·lacions d’il·luminació interior de les zones comunes dels edificis existents, entre les que, amb caràcter orientatiu i no limitador, s’indiquen a continuació:

a) Llumeners, llums i equip: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de més rendiment, llums de més eficiència i reactàncies electròniques regulables que permetin reduir la potència instal·lada en il·luminació, en compliment dels requisits de qualitat i confort visual reglamentats.

b) Sistemes i elements que permetin el control local, remot o automàtic per mitjans digitals d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació: inclouen els sistemes de control per presència, per zona de l’edifici o regulació del nivell d’il·luminació segons l’aportació de claror natural.

c) Canvi de sistema d’il·luminació: reubicació dels punts de llum amb utilització de les tecnologies anteriors, de manera que es redueixi el consum elèctric anual respecte del sistema actual d’il·luminació.

d) Sistemes i elements que permetin el control remot o automàtic per mitjans digitals d’instal·lacions destinades a controlar:

 • Sistemes d’il·luminació eficients per ajustar-la a les necessitats de cada moment.
 • Sistemes de control automàtic de tendals, persianes o cortines de l’edifici que permetin l’aprofitament òptim de la llum solar.
 • Sistemes de control automàtic de l’encesa i l’apagada de la il·luminació dels edificis.

En particular, tenen aquesta consideració les actuacions que tinguin la certificació AENOR EA0026:2006 “Instal·lacions de sistemes domòtics en habitatges”, entre d’altres.

e) Implantació de sistemes de monitoratge que permetin conèixer en tot moment les condicions de confort i la idoneïtat de les actuacions realitzades a favor de la millora de l’eficiència energètica.

Les exigències mínimes d’eficiència energètica que ha de complir la instal·lació d’il·luminació que es rehabiliti són les que figuren al document HE 3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” del Codi tècnic de l’edificació.

Són despeses subvencionables, a l’efecte d’aquesta Ordre, els costos elegibles següents.

Es consideren costos elegibles els que, de manera inequívoca, siguin necessaris per assolir els objectius energètics d’aquest programa, els quals s’han indicat per a cadascuna de les tipologies d’actuació anteriors i es detallen a continuació:

 • a) Els honoraris professionals satisfets per a l’elaboració, per part del personal tècnic competent, del certificat d’eficiència energètica previst al Reial decret 235/2013, de 5 d’abril.
 • b) Els costos de gestió de sol·licitud de l’ajut. n cap cas no s’admet que aquestes despeses de gestió superin el 4% de l’import de l’ajut sol·licitat, amb un límit de 3.000,00 euros per expedient.
 • c) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d’actuació objecte d’ajut.
 • d) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.
 • e) Els costos d’execució de les obres o instal·lacions.
 • f) La inversió en equips i materials efectuada.
 • g) Els costos de redacció d’informes i la resta de documentació requerida per sol·licitar i justificar aquests ajuts.
 • h) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.

Quina quantitat em poden donar?

Els projectes han de tenir un mínim de 20.000,00 euros de despesa subvencionable.

L’import de la subvenció s’estableix per un percentatge de la totalitat del projecte. Els criteris que es tenen en compte per determinar la quantia de les subvencions són els costos elegibles, la tipologia d’actuació per desenvolupar i la tipologia de l’empresa sol·licitadora. En aquest sentit, el percentatge total de l’ajut es determina aplicant els percentatges indicats a continuació sobre el cost elegible de l’actuació:

Amb el resultat obtingut, cal aplicar el percentatge fixat pels ajuts d’estat relatiu a la tipologia d’empresa (petita, mitjana, gran), de manera que la suma de l’ajut base i l’ajut addicional no superi la intensitat d’ajut o l’import d’ajut més elevat aplicable:

 • La intensitat de l’ajut no ha d’excedir el 30% dels costos subvencionables i es pot incrementar en un 20% addicional per a petites empreses i en un 10% per a mitjanes empreses (segons les definicions contingudes a l’annex I del Reglament esmentat).
 • L’ajut es pugui incrementar en cinc punts percentuals en el cas de les inversions situades en zones assistides que compleixin les condicions de l’article 107.3.c) del Tractat que es corresponent als següents municipis de la Ribera d’Ebre: Ascó , Flix, Garcia, Móra la Nova, Riba-roja, Tivissa.
 • La intensitat de l’ajut pot ser del 100% en alguns casos,

Com el puc demanar?

Accedeix en breu al tràmit en el següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques – FNG UE

Dates
Del 17/01/2023 al 30/04/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball