Programa d’Ajuts a Inversions d’Alt Impacte 2021


Termini

Des del 29 d’abril fins al 22 de juliol de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Ho poden sol·licitar les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles

En què consisteix?

Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes d’inversió, tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, d’acord amb les característiques que es descriuen a continuació:

 • Línia 1 – Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:
  • Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d’aquest programa d’ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.
  • Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
  • Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
  • Projectes de creació d’ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
  • Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.
 • Línia 2 – Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:
  • Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.000.000,00 euros.
  • Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors o d’empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d’una sentència aprovatòria de conveni de creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria. La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 200.000,00 euros.
  • Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros.
  • Projectes estratègics per a l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents. La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 5 milions d’euros i es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes.

Quina quantitat em poden donar?

La quantitat de l’ajut variarà en funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l’ajut i l’import d’ajut màxim. L’import de l’ajut oscilarà entre els 200.000 i els 500.000 euros, d’acord amb la següent taula:

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Programa d’Ajuts a Inversions d’Alt Impacte 2021

Dates
Del 29/04/2021 al 22/07/2021

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa