Programa Kit Digital – segment III (0-2 treballadors)


Termini

Del 20 d’octubre de 2022 (11h) al 20 d’octubre de 2023 o fins exhaurir pressupost assignat.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries les següents:

  • Les petites empreses (segons el que estableix l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat) i persones en situació d’autoocupació del Segment III (entre 0 i menys de 3 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui ubicat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i l’apartat segon de la Convocatòria.

Què subvenciona?

Adquisició de solucions de digitalització per a àrees clau i que suposin una novetat per l’empresa com ara: lloc web i presència a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic; la gestió de clients; serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat.

Aquests solucions seran proveïdes a través dels “Agentes Digitalizadores”, són les entitats habilitades per subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital.

Consulta el  Catálogo digitalizadores

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim d’ajut o bo digital per beneficiari serà d’un màxim 2.000 € a distribuir en una o més solucions de digitalització.

Els ajuts es concediran de forma directa, sota l’únic criteri d’ordre de presentació de sol·licituds i en disposició de crèdit suficient, una vegada fetes les comprovacions del compliment dels requisits exigits.

Com el puc demanar?

Passos previs:

  1. Donar-te d’alta al portal Acelera Pyme
  2. Realtizar un autodiagnòstic mitjançant test de diagnóstico digital. (gratuït)

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Cal destacar que la funció dels agents digitalitzadors és col·laborar i ajudar les pimes en el procés de sol·licitud dels ajuts. Seran ells els qui presentin tota la documentació justificativa i, un cop s’hagi prestat el servei i aprovat la seva justificació, rebran el pagament del bo digital.

Altres enllaços d’interès:

Accedeix a la Resolució de convocatòria d’ajut.

Accedeix a la web Acelera Pyme:  https://www.acelerapyme.gob.es/ca/kit-digital

Resum detalls

Programa Kit Digital – segment III (0-2 treballadors)

Dates
Del 20/10/2022 al 05/11/2022

Categories

Organisme gestor Acelera pyme - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital