Subvencions per a autònoms i microempreses culturals per dèficit COVID i per producció i acció cultural


Termini

Fins a 21 d’octubre de 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

  • Les persones professionals autònomes i/o les empreses culturals, de fins a 10 persones treballadores, que no facturin més de 500.000 euros anuals, que la seva activitat principal sigui pertanyent al sector cultural de la demarcació de Tarragona, i que en el moment de declaració de l’estat d’alarma tingui associat un codi CNAE/IAE d’aquest sector i que sigui relacionat amb la creació, la producció, l’exhibició, la gestió i suort logístic i la difusió i educació cultural de la demarcació de Tarragona.

Què subvenciona?

Són  subvencionables en el marc d’aquesta línia de subvencions: impost d’autònoms, nòmines, seguretat social, despeses de consums, lloguers i altres despeses que es considerin imprescindibles pel normal funcionament, entre d’altres.

Què he de complir?

Totes les persones beneficiaries físiques i jurídiques hauran de complir els requisits específics següents:

  • Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a la demarcació de Tarragona i acreditar a través del codi CNAE/IAE que el seu objecte social esta d’acord amb la naturalesa de l’activitat per la qual demana la subvenció,
  • Acreditar que en el moment de declaració de l’estat d’alarma, el 14-3- 2020 estaven donats d’alta al codi CNAE/IAE
  • Acreditar que no tenen més de 10 treballadors assalariats (exclosos els socis de l’empresa) a temps complert; ( o el seu equivalent en hores totals ) en el cas d’empreses.
  • Acreditar una facturació màxima que no superi els 500.000 € durant l’any 2019.

Per a les persones professionals autònomes s’haurà d’acreditar que no é assalariat de cap empresa, sigui quina sigui la seva naturalesa.

Un professional autònom que presenti sol·licitud , no podrà ser contractat com a professional autònom o assalariat en un projecte o producció que presenti una empresa que opti a l’ajut d’aquesta convocatòria.

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de subvenció per a persona beneficiària és de 10.000 euros

Com puc demanar-la?

La sol·licitud s’ha de fer en model normalitzat disponible a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici) i es pot presentar:

  • en suport paper presencialment a les oficines de Registre General (Tarragona i Tortosa) de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat o a través del servei postal
  • a través de la seu electrònica de la Diputació, (tràmit: sol·licitud genèrica), mitjançant signatura electrònica amb certificat electrònic de persona física, en el cas de professionals autònoms, o de representant de persona jurídica en el cas de les microempreses.

Tota la informació es pot trobar al següent enllaç

Resum detalls

Subvencions per a autònoms i microempreses culturals per dèficit COVID i per producció i acció cultural

Dates
Del 21/09/2020 al 21/10/2020

Categories

Organisme gestor Diputació de Tarragona