Programa 5 suport per a la obertura, reforma i millora d’establiments comercials i de serveis 2024


Termini

Del dia 8 de maig de 2024 i fins a l’exhauriment del pressupost amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2024.

Qui ho pot sol·licitar?

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. Bars, cafeteries i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering. Agències de viatges detallistes.

Què subvenciona?

 • Projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat.
 • Suport a l’obertura de parades tancades, i la reforma de parades amb un grau d’antiguitat en mercats municipals sedentaris.
 • Donar suport als mercats de venda no sedentària, amb l’objectiu de millorar-ne la seva competitivitat, modernitzar-los i millorar-ne la imatge. I donar suport a la compra de balances.
 • Donar suport a l’adequació dels establiments de comerç al detall, de serveis i a les parades de mercats municipals, a les noves normatives que persegueixen optimitzar l’ús de l’aigua en l’actual escenari d’emergència per sequera.

Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s’han d’executar de manera efectiva durant l’any de publicació de la convocatòria, és a dir durant el 2024.

Despeses subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits. Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals (comerç, serveis i parades de mercats sedentaris) i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

 • En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte corresponent.
 • Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall, serveis o ser parades de mercats municipals sedentaris.
 • Han de disposar del corresponent permís municipal.
 • S’acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d’obertura de l’any de publicació de la convocatòria, encara que el traspàs correspongui a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.
 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a reformes integrals de mercats municipals.

Àmbit 2: reforma d’establiments. Despeses derivades de la reforma, millora d’establiments comercials, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys en l’establiment a subvencionar.

 • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).
 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a reformes integrals de mercats municipals.

Àmbit 3: parades de mercats de venda no sedentària. Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris, incloent els camions-botiga, (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys). També seran subvencionables en aquest àmbit les despeses derivades de la compra de balances.

 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).
 • No hi ha inversió mínima ni inversió màxima.

Àmbit 4: adequació d’establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals per a l’optimització de l’ús de l’aigua. Despeses derivades de l’adaptació dels establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals, al compliment de les noves normatives que persegueixen optimitzar l’ús de l’aigua en l’actual escenari d’emergència per sequera.

 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000 euros.
 • Es podrà presentar una sol·licitud per aquest programa, o dues sempre que una sigui de l’àmbit 4.
 • Aquest programa és incompatible amb el Programa 4 de suport als establiments emblemàtics i singulars.

Quina quantitat em poden donar?

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros (àmbits 1,2 i 3). Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros (àmbit 4).

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa:

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

Resum detalls

Programa 5 suport per a la obertura, reforma i millora d’establiments comercials i de serveis 2024

Dates
Del 08/05/2024 al 31/12/2024

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya