Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments


Termini

Del  16 de juny de 2022 a les 9h i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.

Qui ho pot sol·licitar?

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. Bars, cafeteries i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering. Agències de viatges detallistes

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Què subvenciona?

Aquest programa fomenta la dinamització  del comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

– Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte corresponent.

Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall o serveis.

Han de disposar del corresponent permís municipal.

S’acceptaran aquelles sol.licituds amb llicència d’obertura de l’any de publicació de la convocatòria, encara que el traspàs correspongui a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Despeses subvencionables: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2: reforma d’establiments

– Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Despeses subvencionables: Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses derivades de l’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).

Quina quantitat em poden donar?

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Dates
Del 16/06/2022 al 31/12/2022

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya