Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial


Termini

Del 14 de maig al 31 de desembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va dirigit a les pimes o  grans empreses del sector industrial amb CNAE 2009 del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39.

També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment.

El contracte s’acreditarà d’acord amb el què disposa l’annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas  a l’empresa on s’executi el projecte.

Què subvenciona?

Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda s’han d’ajustar en una o varies de les tipologies següents:

  • Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
  • Tipologia 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials

En aquest sentit, els costos elegibles en el marc de la subvenció són l’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa, els costos d’execució de l’obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions); els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, els costos de transport, els d’assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l’execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l’obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades. Només factures i comandes amb data posterior a la data de sol·licitud.

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut coincidirà amb la menor entre el 30% de la inversió elegible, i 30% per a grans empreses/40% per a mitjana empresa/50% per a petita empresa  sobre el cost elegible.

Com el puc demanar?

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/

Resum detalls

Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Dates
Del 14/05/2020 al 31/12/2020

Categories

Organisme gestor Institut Català d'Energia (ICAEN)